§ 7‑3 første ledd

(1) Plikt til å gi opplysninger om finansielle forhold og forsikringer har

 • banker, jf. finansforetaksloven § 2‑7
 • kredittforetak, jf. finansforetaksloven § 2‑8
 • finansieringsforetak, jf. finansforetaksloven § 2‑9
 • e-pengeforetak, jf. finansforetaksloven § 2‑11
 • forsikringsforetak, jf. finansforetaksloven § 2‑12, og forsikringsforetaks eierselskap
 • pensjonskasser, jf. finansforetaksloven § 2‑16
 • låneformidlingsforetak, jf. finansforetaksloven § 2‑18
 • verdipapirforetak, jf. verdipapirhandelloven § 2‑7 første ledd
 • verdipapirsentraler
 • verdipapirfond og forvaltningsselskaper, jf. verdipapirfondloven § 1‑2 første ledd nr. 1 og 2
 • alternative investeringsfond og forvalter, jf. AIF-loven § 1‑2 bokstav a og b
 • innretning som primært, og som ledd i sin forretningsvirksomhet, investerer, administrerer eller forvalter finansielle aktiva eller penger for andres regning
 • innretning hvis bruttoinntekt primært kan henføres til investering, reinvestering eller handel med finansielle aktiva, når innretningen styres, forvaltes eller på annen måte ledes av en annen innretning som omfattes av dette leddet
 • andre som har penger til forvaltning eller driver utlånsvirksomhet eller låneformidling som næring, samt andre som tar del i forvaltningen eller omsetningen av finansielle instrumenter eller andre finansielle produkter for andres regning som ledd i sin forretningsvirksomhet.

Departementet kan gi forskrift om opplysningspliktiges registreringsplikt hos utenlandske skattemyndigheter.

Bestemmelsen fastslår i første ledd hvem som har opplysningsplikt.

På bakgrunn av FATCA må rapporterende finansforetak, ifølge skatteforvaltningsforskriften § 7‑3-1 annet ledd, registrere seg hos amerikanske skattemyndigheter, få tildelt globalt identifikasjonsnummer og bli oppført på listen over deltakende finansforetak.

Boligsparing for ungdom (BSU) – hvem har opplysningsplikt

Bankene rapporterer sparebeløpet til Skattedirektoratet, jf. skatteforvaltningsforskriften § 7‑3-4. Det rapporterte beløpet legges direkte til grunn i skatteberegningen. Skattedirektoratet sender liste til det enkelte skattekontor over de skattepliktige som har foretatt uttak fra BSU-konto i løpet av skattleggingsperioden. Det er opp til det enkelte skattekontor å ta stilling til hvorvidt uttaket kan godkjennes som boliguttak.

Spareinstitusjoner i annen EØS-stat rapporterer ikke automatisk til Skattedirektoratet. Skattepliktige som velger å opprette BSU-konto i annen EØS-stat må selv fremlegge dokumentasjon for at skattefradrag kan gis. Dokumentasjonsplikten oppfylles ved årlig å levere skjemaet RF-1231 sammen med skattemeldingen, samt årsoppgave fra spareinstitusjonen. Ved førstegangsetablering av boligsparekonto, eller ved overføring av en boligsparekonto fra en spareinstitusjon til en annen, skal avtale om opprettet BSU-konto legges ved skattemeldingen.