§ 7-9 tredje ledd

Lovtekst

Skattemyndighetene skal, uten hinder av taushetsplikt hos folkeregistermyndigheten, ha tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret som er nødvendige for fastsetting av skatt.

Opplysningsplikt for folkeregisteret

Folkeregisteret har opplysningsplikt om forhold som er nødvendige for fastsetting av skatt.

Det følger av lov om folkeregistrering av 9. desember 2016 nr. 88 at hjemmel for utlevering av opplysninger fra Folkeregisteret, som er omfattet av taushetsplikt, må stå i det regelverket som gjelder for de ulike saksområdene. Hjemmelen i skatteforvaltningsloven ble flyttet fra § 10-5 annet ledd bokstav i, til § 7-9 tredje ledd, ved lov av 22. juni 2018 nr. 71.