§ 5‑3 annet ledd

Fullmektig skal legge fram fullmakt når skattemyndighetene ber om det.

Det er i alminnelighet ikke nødvendig å kreve fullmakt fremlagt når fullmektigen er:

  • advokat, herunder utenlandsk advokat når vedkommende foreviser dokumentasjon for adgang til å yte rettshjelp i Norge, jf. Kgl.res. 10.12.1993 og FIN 6. mars 1996 i Utv. 1996/813. Skattekontoret kan i visse tilfeller tilbakevise noen som «søker erverv ved å opptre for andre» i skatteforvaltningssaker uten å være advokat.
  • statsautorisert revisor
  • registrert revisor
  • autorisert regnskapsfører
  • person med juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap som ikke har advokatbevilling, men som driver rettshjelpvirksomhet (domstolsloven § 218 nr. 1).

Som hovedregel bør skattemyndighetene kreve skriftlig fullmakt der skattepliktige lar seg representere av andre enn de som er nevnt over. En slik fullmakt må inneholde navn på fullmaktsgiver, navnet på fullmektigen og informasjon om hva fullmakten gjelder og fullmaktsgivers signatur.