§ 13‑2 annet ledd

Selskap hvor deltakerne skattlegges etter skatteloven §§ 10‑40 til 10-45, kan klage på vedtak om beregning av formue og inntekt fra selskapet.

Selskap hvor deltakerne skattlegges etter skatteloven §§ 10‑40 til 10-45, kan klage over fastsetting av formue og alminnelig inntekt fra selskapet som fastsettes hos deltakerne. Dette er en videreføring av tidligere ligningslov § 9‑3 nr. 2.

Selskaper med deltakerfastsetting har klagerett siden de kan gjøres ansvarlig for den enkelte deltakers skatt etter skattebetalingsloven § 16‑11, jf.§ 13‑1 Hvilke avgjørelser som kan påklages og hvem som har klagerett. Den selvstendige betydningen av klageretten etter§ 13‑2 annet ledd, er blant annet at denne gjelder uavhengig av om en eller flere av deltakerne har betalt skattekravet som kan knyttes til deres andel av formuen og inntekten fra selskapet.