§ 7‑12 Identifikasjon av skattepliktig og kopi av opplysninger

(1) Meldinger med opplysninger som nevnt i dette kapitlet, skal for personlige skattepliktige inneholde fødselsnummer eller d-nummer. For selskaper, samvirkeforetak, foreninger, sammenslutninger mv. skal meldingen inneholde organisasjonsnummer, eller når slikt ikke finnes, annen identifikasjon etter regler gitt av Skattedirektoratet. Skattedirektoratet kan bestemme at meldingen skal inneholde utenlandsk identifikasjonsnummer.

(2) Den opplysningspliktige kan kreve at skattepliktig oppgir sitt fødsels-, d- eller organisasjonsnummer. Den opplysningspliktige kan også kreve at skattepliktig som har utenlandsk identifikasjonsnummer, oppgir dette. Den opplysningspliktige kan registrere slik identifikasjon også på grunnlag av opplysninger fra andre enn skattepliktig.

(3) Skattepliktig skal ha kopi av opplysninger som nevnt i dette kapitlet, med unntak av opplysninger gitt etter § 7‑9 fjerde ledd. Det skal framgå av kopien at opplysningene også er sendt skattemyndighetene. For opplysninger som er gitt etter § 7‑2, skal skattepliktig motta en sammenstilt oversikt.

Bestemmelsen gir regler om hvordan personlige og upersonlige skattepliktige skal identifiseres i meldinger som gis etter kapittel 7, og pålegger de opplysningspliktige å gi kopi av opplysningene til den skattepliktige.

I tredje ledd er det fastslått at skattepliktige skal ha kopi av opplysninger som gis etterKapittel 7 Opplysningsplikt for tredjeparter, med unntak av opplysninger gitt etter skatteforvaltningsloven § 7‑9 fjerde ledd. Unntaket gjelder for opplysninger som Fiskeridirektoratet skal gi om slaktet fisk.

Skatteforvaltningsforskriften § 7‑12-1 gir utfyllende regler om lovbestemmelsens omfang og innhold. Når det gjelder opplysninger gitt etter§ 7‑2 Lønnsopplysninger mv., er det egne forskriftsbestemmelser i skatteforvaltningsforskriften § 7‑12-2. Skattepliktige har krav på å få en sammenstilt oversikt over denne type opplysninger.