§ 5‑1 annet ledd

Den som ønsker det, skal, når ikke særlige grunner taler mot det, gis anledning til å samtale om sin skatteplikt eller sin plikt til å gi opplysninger med en tilsatt hos skattemyndighetene. Gir skattepliktig ved slike samtaler nye opplysninger av betydning for saken, skal opplysningene så vidt mulig nedtegnes.

Adgangen til å samtale med skattemyndighetene skal gjelde konkrete og aktuelle spørsmål om egen skatteplikt eller egen plikt til å gi opplysninger om andres forhold. Adgangen omfatter ikke samtale om hypotetiske spørsmål og innebærer heller ingen rett til veiledning som har preg av skatteplanlegging.

Dersom det fremkommer nye og relevante opplysninger av betydning for saken, skal samtalen nedtegnes så langt det er mulig. Råd og veiledning som gis ved muntlige henvendelser skal være så gode og korrekte som mulig. Veiledning er likevel ikke en fullstendig gjennomgang av alle sider ved saken, og råd som gis ved slike henvendelser er heller ikke formelt bindende for myndighetene. Motstykket til den ikke-bindende veiledningsplikten er anledningen for skattepliktige mv. til å be om bindende forhåndsuttalelse. SeKapittel 6 Bindende forhåndsuttalelser, som er et viktig supplement til myndighetenes veiledningsplikt.