Dispensasjon

Bestemmelsen i forskriften § 8‑10-2 gir Oljeskattekontoret myndighet til å gi skattepliktig helt eller delvis dispensasjon fra reglene i §§ 8‑10-1 til 8-10-4, herunder til å frita skattepliktig som samlet realiserer en begrenset mengde naturgass i skattleggingsperioden fra opplysningsplikten. Bestemmelsen viderefører forskrift 29. juni 2012 nr. 693 om opplysningsplikt om realisasjon av naturgass utvunnet fra norsk kontinentalsokkel § 7 første ledd.

Oljeskattekontoret kan gi skattepliktig hel eller delvis dispensasjon fra reglene i § 8‑10-1 til § 8‑10-4, herunder frita skattepliktig som samlet realiserer en begrenset mengde naturgass i skattleggingsperioden fra opplysningsplikten.