§ 10‑15 sjette ledd

Skattemyndighetene kan kreve bistand av politiet til å iverksette en beslutning om bevissikring. Ved bevissikring i bolig skal skattemyndighetene ha bistand fra politiet.»

Skattemyndighetene kan kreve bistand fra politiet for å iverksette bevissikringen. Hensynet til de berørtes rettsikkerhet begrunner at skattemyndighetene alltid skal ha bistand fra politiet ved bevissikring i bolig.

Formålet med politiets bistand er å sikre at skattemyndighetene kan gjennomføre bevissikringen som planlagt, herunder at skattemyndighetene får adgang til å søke etter bevis de steder tingrettens beslutning angir og at skattemyndighetene ikke hindres i gjennomføringen.

Politiet kan kreve opplysninger og utlevering av materiale i samme utstrekning som skattemyndighetene. Av ordlyden («bistand») følger at opplysningene i slike tilfeller innhentes på vegne av skattemyndighetene, og ikke på politiets egne vegne. Etterfølgende overlevering av slike opplysninger fra politiet til skattemyndighetene krever derfor ingen særskilt hjemmel.

Oppgavene til politiet under bevissikring vil i det vesentligste være av sikkerhets- og ordensmessig art. Bistand fra politiet utvider ikke skattemyndighetenes hjemler til å kreve opplysninger fra den opplysningspliktige eller foreta undersøkelser.

I den grad det er nødvendig å benytte makt for å gjennomføre bevissikringen, er dette politiets oppgave. Skattemyndighetene skal ikke selv anvende makt i gjennomføringen av bevissikring.

Straffeprosessloven § 200 annet ledd bestemmer at dersom noens bolig eller rom skal undersøkes, skal den bevissikringen er rettet mot eller, om han er fraværende, en av hans husstand eller en nabo tilkalles når det kan skje uten opphold.

Om nødvendig kan det åpnes adgang med makt. Politiet utfører dette på vegne av skattemyndighetene. Det som er brutt opp, skal så vidt mulig lukkes til etter bevissikringen.

Politiets eventuelle bruk av straffeprosessuelle tvangsmidler reguleres av vanlige straffeprosessuelle regler. Ved en eventuell anmeldelse av skatteunndragelse vil politiet blant annet kunne benytte de hjemler for ransaking og beslag som følger av straffeprosessloven del 4, men da er man utenfor § 10‑15.