§ 13‑7 tredje ledd

Klageinstansen kan selv treffe nytt vedtak i saken, eller oppheve det og sende saken tilbake til underinstansen til helt eller delvis ny behandling.

Tredje ledd fastsetter at klageinstansen enten selv kan treffe nytt vedtak i saken, eller oppheve det påklagede vedtaket og sende saken tilbake til underinstansen til helt eller delvis ny behandling. Bestemmelsen svarer til forvaltningsloven § 34 fjerde ledd. Alternativet om at klageinstansen treffer et «nytt vedtak i saken» omfatter både vedtak der klagen avslås, og vedtak hvor klageren får helt eller delvis medhold i klagen. Alternativet om at vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen, gjelder der klageinstansen ikke har truffet en realitetsavgjørelse. Dette er aktuelt i saker hvor det er behov for ytterligere undersøkelser eller vurderinger som underinstansen er best skikket til å foreta. Hvis skattekontorets vedtak blir opphevet, er situasjonen slik den var før det opphevede vedtaket ble truffet. Om det skal treffes nytt vedtak beror på klageinstansens begrunnelse for opphevingen. Saken vil gjennom skattekontorets tidligere varsel om endringssak være «tatt opp» etter skatteforvaltningsloven § 12‑1, men den skattepliktige skal uansett ha forhåndsvarsel etter skatteforvaltningsloven § 5‑6 før et evt. nytt vedtak treffes. Er det klart at skattekontoret ikke vil treffe nytt vedtak, skal den som har mottatt varsel informeres om sakens utfall. Et nytt vedtak kan påklages etter reglene i kapittel 13.Om sakskostnader ved opphevelse, se Hovedregelen om dekning av sakskostnader.