§ 14‑2 første ledd

Ved vedtak om tvangsmulkt kan forhåndsvarsel etter § 5‑6 unnlates. I melding om vedtak om tvangsmulkt, jf. § 5‑8, skal skattemyndighetene opplyse om hvilke plikter som nevnt i § 14‑1 første ledd som ikke anses å være oppfylt, frist for når tvangsmulkten begynner å løpe og størrelsen på tvangsmulkten.

Bestemmelsen gjør unntak fra § 5‑6 første ledd om at det skal gis forhåndsvarsel før et enkeltvedtak treffes, men skattemyndigheten kan likevel varsle dersom det anses hensiktsmessig. Det skal sendes melding om vedtak i henhold til§ 5‑8 Melding om enkeltvedtak, og meldingen skal inneholde både hvilke plikter som ikke er oppfylt, frist for oppfyllelse og informasjon om størrelsen på mulkten. Dersom opplysningene ikke er gitt innen den fristen som er satt i vedtaket, begynner tvangsmulkten å løpe umiddelbart. Det treffes ikke et nytt vedtak fra skattemyndighetenes side, og vedtaket er dermed et såkalt betinget vedtak.

Dersom tvangsmulkt kun er varslet, må det treffes et eget vedtak. Tvangsmulkten løper i disse tilfellene fra det tidspunkt som er bestemt i vedtaket, tidligst vedtaksdato.

Hvis skattepliktig opplyser å ha oppfylt pålegg om bokføring, men skattemyndighetene ikke er enig i at pålegget er oppfylt, skal skattemyndighetene enten gi en ny frist for å oppfylle pålegget eller fatte vedtak om tvangsmulkt.

Det er ikke nødvendig å sende vedtak om tvangsmulkt rekommandert. Vedtaket sendes til den opplysningspliktige eller bokføringspliktige, se§ 14‑1 første ledd.

Fristen i vedtaket må være så lang at den ansvarlige har en reell mulighet til å oppfylle pliktene før tvangsmulkten begynner å løpe. Ettersom vedtak om tvangsmulkt i realiteten gir en ny frist for å oppfylle opplysningsplikten eller innrette seg etter et vedtak, angir ikke loven noen minste frist, og fristen kan i praksis være forholdsvis kort. For bokføringspålegg er det en minstefrist på fire uker for oppfyllelse av pålegget, se nærmere§ 11‑1 annet ledd.