§ 7‑10 første ledd bokstav g

Det skal gis opplysninger til skattemyndighetene fra

g) den som selv eller gjennom andre har utbetalt honorar eller annen godtgjøring til opphavsmann til åndsverk.

Opplysningsplikt ved utbetaling til opphavsmann til åndsverk

Næringsdrivende, skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner, offentlige og kommunale myndigheter som betaler godtgjøring eller honorar til opphavsmann til åndsverk for bruk av selve opphavsretten, skal gi opplysninger om dette. Med opphavsmann menes både den som har opphavsrett til verket som skaper av det og den som har overtatt opphavsretten til verket ved kjøp, gave eller arv. Rapporteringsplikten gjelder uavhengig av om det er en kontantytelse eller naturalytelse.

Fristen for rapportering er 15. februar i året etter inntektsåret.

Nærmere regler er gitt i skatteforvaltningsforskriften § 7‑10 kapittel H. Det er gitt veiledning til opplysningsplikten på skatteetaten.no.

§ 7‑10-30. Hvem som har opplysningsplikt

(1) Den som selv eller gjennom andre har utbetalt honorar eller annen godtgjøring til opphavsmann til åndsverk skal gi opplysninger etter reglene i § 7‑10-31 til § 7‑10-33.

(2) Utbetaler er unntatt fra opplysningsplikt når denne ikke har fradragsrett direkte eller gjennom avskrivninger for godtgjørelsen. Unntaket gjelder ikke utbetalere som er skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner, offentlige og kommunale myndigheter og boligselskap (borettslag, boligaksjeselskap mv.).

§ 7‑10-31. Opplysningspliktens omfang

(1) Med godtgjøring i § 7‑10-30 menes betaling for bruk av opphavsrett. Opphavsrett i virksomhet og utenfor virksomhet omfattes.

(2) Med opphavsmann menes skaper av åndsverket og eier av opphavsretten ved kjøp, arv eller gave.

(3) Det skal gis en melding per mottaker av godtgjøring.

(4) Opplysningsplikten omfatter ikke ytelser som er vederlag for annet enn bruk av opphavsretten.

§ 7‑10-32. Opplysningspliktens innhold

Det skal gis opplysninger om

  • a) mottakerens fødselsnummer eller organisasjonsnummer og navn
  • b) opplysningspliktiges organisasjonsnummer og navn
  • c) utbetalt godtgjøring i skattleggingsperioden. Det skal oppgis om opphavsretten er i eller utenfor virksomhet hos mottakeren.

§ 7‑10-33. Levering av opplysninger

(1) Opplysningene skal gis elektronisk.

(2) Opplysningene skal gis samlet innen 20. januar året etter skattleggingsperioden.