Generelt

Bestemmelsen angir hvilke organer som er klageinstans i klagesaker etter skatteforvaltningsloven. Lovens hovedregel er at klage behandles av overordnet organ. Nemndsordningen utgjør et unntak fra hovedregelen ved at en betydelig andel klager over vedtak ikke behandles av Skattedirektoratet.

I hvilke tilfeller Skattedirektoratet skal være klageinstans fordi klagen gjelder mindre beløp er regulert i skatteforvaltningsforskriften § 13‑3-1.

Skattedirektoratet er klageinstans ved klager over vedtak om fastsetting av formues- og inntektsskatt, merverdiavgift og arbeidsgiveravgift når den samlede skattemessige virkningen av det som er påklaget er under 25 000 kroner. Skattedirektoratet kan likevel beslutte at Skatteklagenemnda skal avgjøre saker av prinsipiell interesse. Skattedirektoratets beslutning kan ikke påklages.

Det følger av forskriften § 13‑3-2 at Skatteklagenemnda treffer vedtak i klage som nevnt i § 13‑3-1 hvor sekretariatet for Skatteklagenemnda har påbegynt saksforberedelsen for Skatteklagenemnda før 1. august 2018.

Fastsetting ved myndighetsvedtak skjer etter reglene i § 12‑1, se Kapittel 12 Endring uten klage og § 9‑1, se§ 9‑1 annet ledd. Klager over slike vedtak behandles etter reglene iKapittel 13 Klage.

Vedtak om særavgifter, motorkjøretøyavgifter og merverdiavgiftskompensasjon treffes av skattekontoret i første instans, og Skattedirektoratet vil dermed være klageinstans.