Generelt

Skatteforvaltningsforskriften § 7‑2 mv. gir utfyllende regler om opplysningspliktens utstrekning. Hvordan opplysningene skal gis og fristen for levering av opplysningene reguleres i a-opplysningsloven og a-opplysningsforskriften. Se nærmere om Meldeplikt gjennom a-meldingen i § 8‑6. På skatteetaten.no er det gitt nærmere veiledning om levering av a-meldingen.

Opplysninger om provisjon utbetalt til agent eller annen mellommann, honorar eller annen godtgjøring som er utbetalt opphavsmann til åndsverk, samt vederlag for varer eller andre ytelser som er levert i forbindelse med arbeid rapporteres ikke a-ordningen. Bestemmelser om plikt til å rapportere denne type opplysninger finnes i§ 7‑10 Annen opplysningsplikt for tredjepart.