§ 5‑2 annet ledd

Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal organet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. I svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og så vidt mulig angi når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig.

Det skal sendes foreløpig svar dersom det må antas å ta «uforholdsmessig lang tid» før en henvendelse kan besvares. Av samme grunn som det er vanskelig å angi en bestemt frist for skattemyndighetenes saksbehandling etter første ledd, angir ikke loven nærmere hva som anses som uforholdsmessig lang tid. Hva som er «uforholdsmessig lang tid» beror på en konkret vurdering av den aktuelle saken.

I store kompliserte saker er det særlig viktig at det foretas en konkret vurdering av forventet saksbehandlingstid slik at det foreløpige svaret gir en mest mulig korrekt angivelse av saksbehandlingstiden. I sak 2009/1091, som gjaldt et komplisert spørsmål, uttalte Sivilombudet at det generelt bør kunne stilles krav om at den angitte forventede saksbehandlingstid i foreløpig svar skal bygge på en konkret vurdering blant annet av den aktuelle sakens karakter, omfang og vanskelighetsgrad, saksmengden og ressurssituasjonen på kontoret mv.

Blir behandlingstiden lengre enn først meddelt, skal det sendes ny orientering til den skattepliktige med opplysninger om årsaken til forsinkelsen og gi en ny forventet saksbehandlingsfrist.

Skattemyndighetene skal alltid sende foreløpig svar til en klager, og gi en kort redegjørelse for saksgangen. Dersom det allerede på det tidspunkt klagen innkommer må forventes at saken vil ta uforholdsmessig lang tid å behandle, skal forventet saksbehandlingstid angis mest mulig konkret med en kort begrunnelse. Dersom skattemyndighetene under sin behandling av saken ser at fristen ikke kan holdes, skal det sendes nytt foreløpig svar om når klagen forventes å være ferdig behandlet.

Ved klage følger det av Skatteetatens serviceerklæring at foreløpig svar skal sendes innen tre uker etter at klagen er mottatt, med opplysninger om forventet behandlingstid.