Skatteetatens serviceerklæring

Skatteetatens serviceerklæringer forteller deg hvilken service du kan forvente av Skatteetaten. Du finner også informasjon om hvor du henvender deg og hvilke rettigheter og plikter du har.

Serviceerklæringen fra Skatteetaten forteller deg hvilken service du kan vente av etaten. Her finner du informasjon om hvem du henvender deg til og de rettighetene og pliktene du har.

Serviceerklæringen gjelder de vanligste sakene. For at vi skal holde serviceerklæringen, må du gi alle nødvendige opplysninger og sende riktig utfylt skjema. Om behandlingstiden blir lenger enn det som står i serviceerklæringene, får du melding. I de tilfellene der saksbehandlingstiden er satt til “dager” er det ment arbeidsdager. Større reguleringer av regelverk og ordninger kan føre til at behandlingstiden blir lengre i en overgangsfase.

Skatteetaten behandler opplysninger om deg fortrolig. I noen tilfeller kan du be om å få se saksdokumentene som gjelder deg.

Vi ønsker at serviceerklæringen skal bidra til at vi kan utvikle tjenestene og produktene våre. Kontakt oss gjerne hvis du har synspunkter på servicen eller serviceerklæringen vår.

Flyttemelding

Skattekontoret er registerfører for folkeregisteret. Når du flytter, skal du levere flyttemelding til skattekontoret innen åtte dager. Ved innvandring er det et krav om personlig fremmøte og du må legitimere deg med pass eller tilsvarende reisedokument som viser statsborgerskapet. Har du meldt flytting, kommer skattemeldingen og annen offentlig informasjon til riktig adresse.

Du kan melde flytting på skatteetaten.no. Benytt PIN-kodene til offentlige tjenester ved pålogging. Leverer du elektronisk trenger du ikke sende med legitimasjon. Hvis du leverer flyttemeldingen på papir, må du sende med kopi av legitimasjonsdokument (se rettledningen til blanketten).

Rett til å klage

Du kan klage på vedtak innen tre uker. Klagen kan du sende elekronisk via Skatteetaten.no Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Du får melding dersom skattekontoret sender klagen videre til Skattedirektoratet.

Attester

Bostedsattest, fødselsattest eller fødselsnummerbekreftelse kan du bestille på skatteetaten.no Vi sender deg det innen tre dager etter at vi har fått din bestilling. Postgang kan ta opptil en uke utover dette. Det er særlige regler for hvem som har rett til å få utstedt fødselsattest.

Prøvingsattest/attest for inngåelse av ekteskap og partnerskap

Egenerklæringer, forlovererklæringer og andre nødvendige dokumenter (se veiledningen på baksiden av egenerklæringen (Q-0150) sender du til Skatteetaten. Er vilkårene for å gi attest oppfylt, får dere attest innen 14 dager etter at dokumentene er mottatt. Bare i særlige tilfeller etter oppfordring fra prest, ordfører eller politi kan dere få attest raskere. Skjema for egenerklæringer for brudepar, partnere og forlovere finner du på skatteetaten.no.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om folkeregistrering på skatteetaten.no

Skattekort

Alle som mottar lønn, pensjon eller skattepliktige ytelser må ha et skattekort. Arbeidsgiveren/stønadsutbetaler henter skattekortet ditt elektronisk, og trekker skatt av lønn og andre ytelser og overfører det til skatteoppkreveren. Når du får din første jobb, må du bestille et skattekort. Senere får arbeidsgiveren din skattekortet elektronisk ved årsskiftet.

Du kan endre informasjonen i skattekortet ditt dersom du får større endringer i inntekt og formue, eller om familieforhold endrer seg.

Arbeidsgiver/stønadsutbetaler kan hente det nye skattekortet elektronisk, og du kan se informasjon om endringen av skattekortet i Altinn hvis du er e-bruker. Hvis ikke, kommer den samme informasjonen i posten til din folkeregistrerte adresse innen fem virkedager. I den hektiske tiden ved årsskiftet og ved innlevering av skattemelding kan dette ta opptil ti virkedager.

Skattemelding

Skatteetaten sender ut skattemeldingen til digitale brukere i mars. Du vil få varsel når skattemeldingen din er tilgjengelig i Altinn. For ikke digitale brukere vil skattemeldingen vanligvis bli utsendt i månedsskifte mars/april. Om du ikke har fått den innen 20. april, må du kontakte Skatteetaten.

Du har selv ansvar for å fastsette opplysningene i skattemeldingen korrekt. Mottok du en fullstendig og riktig forhåndsutfylt skattemelding, kan du la være å levere den. Har du endringer eller tilføyelser, må du levere skattemeldingen til Skatteetaten innen utgangen av april.

Er det særlige grunner til at du ikke kan levere skattemeldingen innen fristen, kan du søke om utsettelse. Søknaden må være skriftlig og begrunnet. Søknadsskjema finner du på skatteetaten.no.

Foreløpig skatteberegning

I skattemeldingen finner du en foreløpig skatteberegning. Den viser om du må betale restskatt eller har penger til gode. Om du gjør endringer  i skattemeldingen, kan du beregne skatten på nytt. Endrer du skattemeldingen elektronisk kan du regne ut den nye skatten din etter at du har gjort dine endringer. Betaler du restskatten innen 30. mai, unngår du renter. Bruk betalingsinformasjonen som følger med skattemeldingen.

Endring av kontonummer – frist 15. mai

Ønsker du pengene på annet kontonummer eller utbetalingskort, kan du endre kontonummer. Har ikke skatteetaten fått opplysning om bankkonto får du eventuelt tilgodebeløp tilsendt på utbetalingskort.

Endring av skattemelding

Ønsker du å endre opplysninger i skattemeldingen etter at den har blitt levert, må du sende inn en endringsmelding. Endringsmeldingen må leveres senest 3 år etter leveringsfristen for skattemelding og melding om trekk.

Skatteoppgjør

Skatteoppgjøret blir sendt ut i perioden fra midten av juni til midten av oktober.  
Du får melding om når ditt skatteoppgjør kommer; har du betalt for mye skatt, får du tilgodebeløpet direkte til bankkontoen din eller som utbetalingsblankett fra skatteoppkreverkontoret. Har du betalt for lite skatt, får du tilsendt innbetalingsblankett (en eller flere). Mener du at betalt skatt ikke er riktig, må du kontakte skatteoppkreverkontoret.

Skattemelding og forskuddsskatt

Næringsdrivende i enkeltpersonforetak og personlige deltakere i deltakerliknet selskap skal levere skattemeldingen elektronisk innen 31. mai. Har du ikke mottatt skattemeldingen innen 15. april, må du kontakte Skatteetaten. Det første året du er selvstendig næringsdrivende, må du be om forskuddsskatt. Bestill nytt skattekort på skatteetaten.no.

Klage på skatteoppgjøret

Se Klage på skatteoppgjøret for lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere.

Registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Næringsdrivende som er merverdiavgiftspliktige skal registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret. For å registrere virksomheten, sender du skjemaet “Samordnet registermelding” til Skatteetaten der virksomheten har forretningssted, eller til Enhetsregisteret i Brønnøysund. Skjemaet får du blant annet på skatteetaten.no.

Skatteetaten behandler søknad om registrering innen tre uker. I tillegg kommer behandlingstid ved Brønnøysundregistrene. Skatteetaten kan opplyse om en virksomhet er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Dette kan du også finne ut på hjemmesiden til Brønnøysundregistrene, brreg.no.

Rett til å klage

Dersom søknaden om registrering blir avslått, kan du klage til Skatteetaten innen seks uker fra du mottok vedtaket. Klagen må være skriftlig og begrunnet.

Mva-melding

Alle som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal levere skattemelding for merverdiavgift (mva-melding). Mva-meldingen skal leveres elektronisk på altinn.no. For elektronisk levering, se informasjon på skatteetaten.no eller på altinn.no.
Hvis du har gitt feil opplysninger i mva-meldingen kan du sende en endringsmelding.

Endringsmeldingen må sendes innen tre år etter fristen for å levere mva-melding for den terminen det gjelder.

Merverdiavgift skal betales inn til staten via den sentrale innbetalingskontoen for merverdiavgift. Ved manglende eller ugyldig KID må du kontakte Skatteetaten. Dersom du har merverdiavgift til gode, utbetaler Skatteetaten beløpet innen tre uker etter at vi har mottatt mva-meldingenen. Dette gjelder ikke hvis mva-meldingen blir tatt ut til kontroll eller hvis du skylder andre skatter eller avgifter som kan motregnes mot tilgodebeløpet.

Fortolking av reglene om merverdiavgift

Har du spørsmål om reglene, kan du kontakte Skatteetaten. Vi svarer på skriftlige spørsmål innen fire uker. Svar på muntlige spørsmål blir gitt innen en dag. Svarene er ikke bindende for Skatteetaten, og du kan ikke klage på uttalelsene.

Bindende forhåndsuttalelser (BFU)

Du kan også be skattekontoret om en bindende forhåndsuttalelse.  En slik uttalelse vil være bindende for Skatteetaten. 

Arbeidsgiveravgift, skattetrekk og a-melding

Arbeidsgiver skal regne ut arbeidsgiveravgift av lønn og andre avgiftspliktige godtgjøringer. Arbeidsgiveravgiften skal betales til skatteoppkreverkontoret. Skatteoppkreverkontoret kontrollerer rapportering av lønn og andre ytelser på a-meldingen, beregning og betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift.
Skatteoppkrever rettleder og informerer om reglene for lønnsopplysningsplikt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift. 

Bokettersyn

Alle næringsdrivende kan få bokettersyn. Bokettersyn blir vanligvis varslet. Under ettersynet får du informasjon om dine rettigheter og plikter. Du får anledning til å uttale deg før vedtak blir truffet.

Skatteattest

Næringsdrivende som vil dokumentere at de har betalt skatter og avgifter, kan be om skatteattest. Skal du ha attest for skatter og avgifter som du har betalt, må du henvende deg til skatteoppkreverkontoret. Skatteetaten sender ut attest for betalt merverdiavgift, og du får den innen en dag. Dersom du henter attesten, må du ha med legitimasjon og fullmakt.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om skattmerverdiavgiftarbeidsgiveravgift og a-meldingen på skatteetaten.no. For de som skal starte egen virksomhet viser vi til Ny som næringsdrivende.

Har du store problemer med å betale skyldige skatter og avgifter, finnes det i særlige tilfeller muligheter for å inngå en betalingsavtale.

Kontakt Skatteetaten om det gjelder merverdiavgift og skatteoppkrever om det gjelder skatt og arbeidsgiveravgift. Du må kunne dokumentere alle opplysninger som viser at du ikke er i stand til å betale. Skatteetaten svarer på søknad om avdragsordning for merverdiavgift innen tre uker.

Andre skriftlige spørsmål om innkreving behandler skattekontoret innen tre måneder. Du får melding om skattekontoret sender saken videre i etaten.

Skatteetaten består av et direktorat og seks divisjoner med landsdekkende ansvar. Skattekontorene løser oppgaver på etatsnivå og for hele landet, ikke bare for egen region. Se beskrivelse av organisasjonen og ansvarsområdene.

 • Arbeidsgiveravgift (endring og klage)
 • A-ordningen
 • Bekreftelse på navneendring
 • Bostedsattest
 • Ekteskapsattest
 • Flyttemelding (personer)
 • Forskuddsskatt (beregning)
 • Fødselsattest
 • Fødselsnummerbekreftelse
 • Fastsettelse av skatt (klage)
 • Fastsettelse av skatt (utskrift)
 • Merverdiavgift (beregning, klage, inn- og utbetaling)
 • Merverdiavgiftsregisteret
  (kan også kontakte Enhetsregisteret)
 • Navneendring
 • Navnevalg (førstegangs)
 • Skattemelding
 • Skatteattest (merverdiavgift)
 • Skattekort

Dette får til hjelp til av skatteoppkreveren

 • Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (innbetaling)
 • Forskuddsskatt (innbetaling)
 • Restskatt (innbetaling)
 • Skatt til gode (utbetaling)
 • Skatteattest (skatt, avgift mv.)
 • Skatteoppgjør
 • Tilleggsforskudd (innbetaling)

Internett: skatteetaten.no

Facebook: Skatten min

Skatteopplysningen: 800 80 000.