Skatteetatens serviceerklæring

Skatteetatens serviceerklæring forteller deg hvilken service du kan forvente av Skatteetaten. Du finner også informasjon om hvor du henvender deg og hvilke rettigheter og plikter du har.

Serviceerklæringen gjelder de vanligste sakene. For at vi skal greie å overholde serviceerklæringen, må du gi alle nødvendige opplysninger og sende riktig utfylt skjema. Om behandlingstiden blir lenger enn det som står i serviceerklæringen, får du melding. I de tilfellene der saksbehandlingstiden er satt til “dager” er det ment arbeidsdager. Større reguleringer av regelverk og ordninger kan føre til at behandlingstiden blir lengre i en overgangsfase.

Skatteetaten behandler opplysninger om deg fortrolig. I noen tilfeller kan du be om å få se saksdokumentene som gjelder deg.

Vi ønsker at serviceerklæringen skal bidra til at vi kan utvikle tjenestene og produktene våre. Kontakt oss gjerne hvis du har synspunkter på servicen eller serviceerklæringen vår.

Flyttemelding

Skattekontoret er registerfører for Folkeregisteret. Når du flytter, skal du levere flyttemelding til skatteetaten innen åtte dager. Ved innvandring er det et krav om personlig fremmøte, og du må legitimere deg med pass eller tilsvarende reisedokument som viser statsborgerskapet. Du må bestille time før du kommer. Har du meldt flytting, kommer skattemeldingen og annen offentlig informasjon til riktig adresse.

Du kan melde flytting på skatteetaten.no. Benytt elektronisk ID eller PIN-kodene til offentlige tjenester ved pålogging. Leverer du elektronisk trenger du ikke sende med legitimasjon. Hvis du leverer flyttemeldingen på papir, må du sende med kopi av legitimasjonsdokument (se rettledningen til blanketten).

Rett til å klage

Du kan klage på vedtak innen tre uker. Klagen kan du sende elektronisk via skatteetaten.no. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Du får melding dersom skattekontoret sender klagen videre til Skattedirektoratet.

Attester

Bostedsattest, fødselsattest eller fødselsnummerbekreftelse kan du bestille på skatteetaten.no. Vi sender deg det innen tre dager etter at vi har fått din bestilling. Postgang kan ta opptil en uke i tillegg til dette. Det er særlige regler for hvem som har rett til å få utstedt fødselsattest.

Prøvingsattest/attest for inngåelse av ekteskap og partnerskap

Egenerklæringer, forlovererklæringer og andre nødvendige dokumenter (se veiledningen på baksiden av egenerklæringen (Q-0150) sender du til Skatteetaten. Er vilkårene for å gi attest oppfylt, får dere attest innen 14 dager etter at dokumentene er mottatt. Bare i særlige tilfeller etter oppfordring fra prest, ordfører eller politi kan dere få attest raskere. Dersom saken må behandles manuelt kan det ta 5-6 uker. Skjema for egenerklæringer for brudepar, partnere og forlovere finner du på skatteetaten.no.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om folkeregistrering på skatteetaten.no.

Skattekort

Alle som mottar lønn, pensjon eller skattepliktige ytelser må ha et skattekort.

Personer mellom 13 og 24 år får automatisk tildelt et frikort uten beløpsgrense.

Har du skattepliktig inntekt eller formue du ikke blir trukket skatt av, skal du som regel betale forskuddsskatt. Du mottar faktura for forskuddsskatt som skal betales i 4 terminer; 15. mars, 15. juni, 15. september og15. desember.

Du får varsel på SMS eller e-post når skattekortet ditt er klart.

Hvis du ikke har elektronisk ID kommer skattekortet i posten til din folkeregistrerte adresse.

Du kan endre opplysningene i skattekortet ditt dersom du får større endringer i inntekt, fradrag og formue, eller om familieforhold endrer seg.

Søknad om endring av skattekort behandles av Skatteetaten og den vil bli behandlet innen 5 virkedager. I hektiske perioder, eller hvis du har store skatterestanser, kan behandlingen ta inntil 10 dager.

Skattemelding

Skatteetaten sender ut skattemeldingen til digitale brukere i mars. Du vil få varsel når skattemeldingen din er tilgjengelig i Altinn. For ikke-digitale brukere vil skattemeldingen vanligvis bli utsendt i månedsskiftet mars/april. Om du ikke har fått den innen 20. april, må du kontakte Skatteetaten.

Du har selv ansvar for å fastsette opplysningene i skattemeldingen korrekt. Mottok du en fullstendig og riktig forhåndsutfylt skattemelding, kan du la være å levere den. Har du endringer eller tilføyelser, må du levere skattemeldingen til Skatteetaten innen utgangen av april.

Er det særlige grunner til at du ikke kan levere skattemeldingen innen fristen, kan du søke om utsettelse innen utgangen av leveringsfristen. Søknaden må være skriftlig og begrunnet. Søknadsskjema finner du på skatteetaten.no.

Foreløpig skatteberegning

I skattemeldingen finner du en foreløpig skatteberegning utfra opplysningene som er forhåndsutfylt i skattemeldingen. Den viser om du må betale restskatt eller har penger til gode. Om du gjør endringer  i skattemeldingen, kan du beregne skatten på nytt. Endrer du skattemeldingen elektronisk kan du regne ut den nye skatten din etter at du har gjort dine endringer. Betaler du restskatten innen 31. mai, unngår du renter. Bruk betalingsinformasjonen som følger med skattemeldingen.

Endring av kontonummer 

Ønsker du pengene på annet kontonummer eller utbetalingskort, kan du endre kontonummer. Har ikke skatteetaten fått opplysning om bankkonto får du eventuelt tilgodebeløp tilsendt på utbetalingskort.

Endring av skattemelding

Ønsker du å endre opplysninger i skattemeldingen etter at den har blitt levert, må du logge inn i skattemeldingen din (for fjoråret) og endre og levere den på nytt, eller sende inn en endringsmelding (for tidligere år). Endringsmeldingen må leveres senest 3 år etter leveringsfristen for skattemelding og melding om trekk.

Skatteoppgjør

Du får melding om når ditt skatteoppgjør kommer. 

Har du betalt for mye skatt, får du tilgodebeløpet direkte til bankkontoen din eller som utbetalingskort. Har du betalt for lite skatt, får du tilsendt faktura (en eller flere). Mener du at betalt skatt ikke er riktig, må du kontakte oss.

Forskuddsskatt

Hvis du har enkeltpersonforetak eller er personlig deltaker i Deltakerfastsettede selskap skal du betale forskuddsskatt av forventet overskudd. Du skal også betale forskuddsskatt hvis du har høy formue eller inntekter det ikke trekkes skatt fra.

Du kan endre grunnlaget for forskuddsskatten hvis du får endringer i inntekt, fradrag, gjeld og formue, eller om familieforhold endrer seg.

Du mottar faktura for forskuddsskatt som skal betales i 4 terminer; 15. mars, 15. juni, 15. september, 15. desember.

Aksjeselskap betaler forskuddsskatt året etter inntektsåret. Forskuddsskatten forfaller til betaling i to like terminer; 15. februar og 15. april i året etter inntektsåret. Du mottar melding om første forskudd i januar, til e-postadressen som er registrert i Altinn.

Skattemelding

Næringsdrivende i enkeltpersonforetak og personlige deltakere i deltakerliknet selskap skal levere skattemeldingen elektronisk innen 31. mai. Har du ikke mottatt skattemeldingen innen 15. april, må du kontakte Skatteetaten. Det første året du er selvstendig næringsdrivende og forventer at virksomheten vil gå med overskudd, må du be om forskuddsskatt. Bestill nytt skattekort på skatteetaten.no.

Klage på skatteoppgjøret

Se Klage på skatteoppgjøret for lønnstakere, pensjonister og trygdemottakere.

Registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Næringsdrivende som er merverdiavgiftspliktige skal registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret. 

Skatteetaten behandler søknad om registrering innen tre uker, og i de fleste tilfeller i løpet av et noen minutter. I tillegg kommer behandlingstid ved Brønnøysundregistrene. Skatteetaten kan opplyse om en virksomhet er registrert i Merverdiavgiftsregisteret.

Rett til å klage

Dersom søknaden om registrering blir avslått, kan du klage til Skatteetaten innen seks uker fra du mottok vedtaket. Klagen må være skriftlig og begrunnet.

Mva-melding

Alle som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal levere skattemelding for merverdiavgift (mva-melding). Mva-meldingen skal leveres elektronisk. Den kan leveres via ditt regnskapssystem, eller ved å logge deg inn i mva-meldingen. Hvis du har gitt feil opplysninger kan du sende en ny mva-melding. Det er den sist innsendte meldingen som er gjeldende for terminen.

Endringsmeldingen må sendes innen tre år etter fristen for å levere mva-melding for den terminen det gjelder.

Merverdiavgift skal betales inn til staten via den sentrale innbetalingskontoen for merverdiavgift. Her kan du selv finne betalingsinformasjon. Ved manglende eller ugyldig KID må du kontakte Skatteetaten. Dersom du har merverdiavgift til gode, utbetaler vi beløpet innen tre uker etter at vi har mottatt mva-meldingen. Dette gjelder ikke hvis mva-meldingen blir tatt ut til kontroll eller hvis du skylder andre skatter eller avgifter som kan motregnes mot tilgodebeløpet.

Fortolkning av reglene om merverdiavgift

Har du spørsmål om regelverket, kan du kontakte Skatteetaten. Vi svarer på skriftlige spørsmål innen fire uker. Svar på muntlige spørsmål blir gitt innen en dag. Svarene er ikke bindende for Skatteetaten, og du kan ikke klage på uttalelsene.

Bindende forhåndsuttalelser (BFU)

Du kan også be skattekontoret om en bindende forhåndsuttalelse.  En slik uttalelse vil være bindende for Skatteetaten. Slik ber du om bindende forhåndsuttalelse.

Arbeidsgiveravgift, skattetrekk og a-melding

Arbeidsgiver skal regne ut arbeidsgiveravgift av lønn og andre avgiftspliktige godtgjøringer. Arbeidsgiveravgiften skal betales til Skatteetaten. Vi kontrollerer rapportering av lønn og andre ytelser på a-meldingen, beregning og betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift.
Vi rettleder og informerer om reglene for lønnsopplysningsplikt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift. 

Bokettersyn

Alle næringsdrivende kan få bokettersyn. Bokettersyn blir vanligvis varslet. Under ettersynet får du informasjon om dine rettigheter og plikter. Du får anledning til å uttale deg før vedtak blir truffet.

Skatteattest

Næringsdrivende som vil dokumentere at de har betalt skatter og avgifter, kan bestille en skatteattest.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om skattmerverdiavgiftarbeidsgiveravgift og a-meldingen her på skatteetaten.no. For de som skal starte egen virksomhet viser vi til Ny som næringsdrivende.

Har du store problemer med å betale skyldige skatter og avgifter i rett tid, finnes det i særlige tilfeller muligheter for å inngå en betalingsavtale.

Kontakt Skatteetaten. Du må kunne dokumentere at du ikke er i stand til å betale.

Skatteetaten svarer på søknad om avdragsordning for merverdiavgift innen tre uker. Andre skriftlige spørsmål om innkreving behandler vi innen tre måneder.

Skatteetaten består av et direktorat og seks divisjoner med landsdekkende ansvar. Skattekontorene løser oppgaver på etatsnivå og for hele landet, ikke bare for egen region. Se beskrivelse av organisasjonen og ansvarsområdene.

 • Arbeidsgiveravgift (endring og klage)
 • A-ordningen
 • Bekreftelse på navneendring
 • Bostedsattest
 • Ekteskapsattest
 • Flyttemelding (personer)
 • Forskuddsskatt (beregning)
 • Fødselsattest
 • Fødselsnummerbekreftelse
 • Fastsettelse av skatt (klage)
 • Fastsettelse av skatt (utskrift)
 • Merverdiavgift (beregning, klage, inn- og utbetaling)
 • Merverdiavgiftsregisteret
  (kan også kontakte Enhetsregisteret)
 • Navneendring
 • Navnevalg (førstegangs)
 • Skattemelding
 • Skatteattest (merverdiavgift)
 • Skattekort
 • Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (innbetaling)
 • Forskuddsskatt (innbetaling)
 • Restskatt (innbetaling)
 • Skatt til gode (utbetaling)
 • Skatteattest (skatt, avgift mv.)
 • Skatteoppgjør
 • Tilleggsforskudd (innbetaling)

Veiledning på nett: skatteetaten.no

Facebook: Skatten min

Skatteetaten: 800 80 000.