Registrere, endre eller slette i Merverdiavgiftsregisteret (Mva-registeret)

Som næringsdrivende eller ansvarlig for en organisasjon med omsetning over et visst beløp, skal du som hovedregel registrere virksomheten i Mva-registeret.

Ved å være registrert og levere mva-meldinger oppfyller du pliktene dine, og du kan også få fradrag på utgifter du har.

Før registrering

Det finnes noen typer varer og tjenester som ikke er mva-pliktig. Det er kun den avgiftspliktige delen av omsetningen som teller med når vi avgjør om virksomheten eller organisasjonen må registrere seg.

Er du usikker?

Svar på noen spørsmål, så hjelper vi deg med å finne ut om du skal registrere virksomheten:

Du finner ut om en virksomhet er registrert i Mva-registeret ved å søke i Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret hos Brønnøysundregistrene.

Hvis virksomheten er registrert, vil det stå under avsnittet «Særlige opplysninger».

Beløpsgrensen for registrering er

 • 50 000 kroner (uten merverdiavgift) for virksomheter og de fleste organisasjoner.
 • 140 000 kroner (uten merverdiavgift) for veldedige og allmennyttige organisasjoner.

Du skal registrere virksomheten når du har solgt mva-pliktige varer og tjenester for mer enn beløpsgrensen i løpet av en periode på 12 måneder. Det kan for eksempel være fra februar i et år til januar i neste år, eller fra august et år til juli året etter.

Du skal ikke fakturere med merverdiavgift før virksomheten er registrert.

Registrer tidsnok, så slipper du renter og tilleggsavgift

Det er viktig at du registrerer virksomheten når du skal. Hvis du registrerer virksomheten for sent, vil det løpe renter på det du skulle ha betalt tidligere.

Når du logger inn for å registrere virksomheten stiller vi deg noen spørsmål, og svarene avgjør riktig registreringsstype for virksomheten. De fleste virksomheter skal ha ordinær registrering, men det finnes noen unntak.

Hvis du representerer flere virksomheter som samarbeider, kan du søke om å registrere disse sammen. Da skal det ikke beregnes merverdiavgift på salg mellom virksomhetene, og du leverer en felles mva-melding for alle virksomhetene. Fradragsrett for merverdiavgift på kjøpte varer og tjenester skal vurderes samlet for virksomhetene i fellesregistreringen. En av virksomhetene vil rapportere merverdiavgift, men alle virksomhetene er ansvarlige for at mva-melding blir levert og merverdiavgiften blir betalt (solidaransvar).

For å kvalifisere til fellesregistrering, må virksomhetene oppfylle følgende krav:

 • Alle de samarbeidende virksomhetene må drive næringsvirksomhet.
 • Minst 85 prosent av kapitalen fra hver av virksomhetene som samarbeider må eies av en eller flere av de andre virksomhetene.
 • Minst en av virksomhetene må ha ekstern omsetning over beløpsgrensen for registrering. Med ekstern omsetning mener vi omsetning til andre enn virksomhetene i fellesregistreringen.

Bare én av virksomhetene trenger å sende inn søknaden.

Hvis du som skal søke ikke har rettighet til å søke på vegne av alle virksomhetene, må du legge ved dokumentasjon som bekrefter virksomhetenes ønske om å inngå i fellesregistreringen. Virksomhetene må signere et dokument som viser at de forplikter seg til å inngå i fellesregistreringen.

Dokumentet må inneholde:

 • navn og organisasjonsnummer på alle virksomhetene som skal inngå i fellesregistreringen
 • fra hvilken dato eller termin fellesregistreringen skal gjelde
 • signatur fra den/de som kan forplikte at virksomheten skal inngå i fellesregistreringen

Slik dokumentasjon kan for eksempel være protokoll fra generalforsamling (AS), selskapsmøte (ANS) eller tilsvarende for andre organisasjonsformer, eller andre former for erklæringer som bekrefter at virksomheten ønsker å delta i en fellesregistrering.

Husk at fellesregistrering bare gjelder for merverdiavgift. Alle virksomhetene skal fortsatt levere egne skattemeldinger.

Hvis virksomheten har foretatt store investeringer i forbindelse med oppstarten, kan den forhåndsregistreres og dermed få fradrag for betalt merverdiavgift på anskaffelser.

 • Du må kunne dokumentere at virksomheten har kjøpt varer og tjenester med merverdiavgift for minst 250 000 kroner. Anskaffelsene må være til bruk i virksomheten.
 • Det må gå mer enn 4 måneder fra du søker til virksomheten når beløpsgrensen.
 • Du må forvente en omsetning som er godt over beløpsgrensen etter at de fire månedene har gått. Vi ber ofte om et budsjett som viser dette.

Hvis virksomheten ikke kommer i gang som planlagt, må du betale tilbake merverdiavgift som virksomheten har fått utbetalt.

Hvis du vet at den nyoppstartede virksomheten vil nå beløpsgrensen innen 3 uker, kan du registrere virksomheten med én gang. Da søker du om forhåndsregistrering. Du kan også fakturere med merverdiavgift fra første faktura.

Hvis du leier ut lokaler, bygg eller anlegg til næringsdrivende, kan du søke om frivillig registrering. Som frivillig registrert kan du ha rett til fradrag på utgifter du har til lokalene – for eksempel til oppføring, reparasjoner, vedlikehold og drift.

Du må leie ut til næringsdrivende som er registrert i mva-registeret

Det er et krav, både for å bli registrert og for å få fradrag for betalt merverdiavgift på anskaffelser, at du leier ut til næringsdrivende som er registrert i merverdiavgiftsregisteret. Du skal bare kreve inn merverdiavgift på leieinntektene til disse leietakerne, og bare for den delen av lokalene som de bruker i sin avgiftspliktige virksomhet. Det samme gjelder når du skal regne ut hvilke fradrag du har krav på.

Hvis en næringsdrivende leietaker som er registrert i mva-registeret bruker lokalene både til aktiviteter som er mva-pliktige og aktiviteter som ikke er mva-pliktige, er det altså bare den delen de bruker til avgiftspliktige aktiviteter du kan ta med når du regner ut fradrag.

Hvis en næringsdrivende leietaker ikke er registrert i mva-registeret, skal du ikke fakturere leieinntekten med merverdiavgift. Du kan heller ikke kreve fradrag for betalt merverdiavgift som knytter seg til disse lokalene.

Virksomheten må oppfylle følgende krav for å bli frivillig registrert:

 • Virksomheten må drive næring.
 • Minst én av leietakerne må drive næringsvirksomhet som er mva-pliktig og være registrert i mva-registeret.
 • Virksomheten må ha hatt leieinntekter fra mva-pliktige leietakere på minimum 50 000 kroner i løpet av de siste 12 månedene.
 • Det må være inngått leiekontrakt mellom virksomheten og leietaker(ne).

Når du skal rapportere merverdiavgift og kreve fradrag for betalt merverdiavgift for lokalene som leies ut, er det den faktiske bruken av lokalene som er avgjørende. Hvis bruken har endret seg i løpet av året, må du også endre grunnlaget for rapporteringen. Du trenger ikke å legge fram dokumentasjon før vi ber om det, men du må ha det klart ved slutten av hvert kalenderår.

Dette må du kunne dokumentere:

 • Utleiekontrakter
 • Målsatte tegninger eller lignende som viser hvordan lokalene brukes – hvilke arealer du leier ut til næringsdrivende og hvor stor del av lokalene de bruker i sin mva-pliktige virksomhet
 • Oversikt over leietakernes bruk gjennom året
 • Oversikt over kostnader fordelt på hver enkelt leietaker/bruker

Ved framleie må du kunne dokumentere sluttbruken av lokalene.

Næringsdrivende som ikke har forretningssted eller hjemsted i Norge, skal registreres med en representant. Representanten må ha hjemsted eller forretningsadresse i Norge, og har sammen med virksomheten ansvar for å levere inn mva-melding og betale skyldig merverdiavgift (solidaransvar). Du må selv finne en representant.

Plikten til å registrere seg med representant gjelder ikke hvis virksomheten er hjemmehørende i Storbritannia eller i en av de følgende EØS-statene: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Island, Italia, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Slovenia, Spania, Sverige, Tyskland, Tsjekkia, Bulgaria, Estland, Hellas, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Romania, Slovakia, Ungarn og Østerrike.

Velger du likevel å ha en representant, er ikke denne solidarisk ansvarlig for innbetaling av merverdiavgiften.

Altinn-roller

Det kreves Altinn-roller for å fylle ut og/eller sende inn søknad om samtlige registreringer. For utenlandske selskap (NUF) betyr dette at kontaktpersonen for selskapet må være elektronisk bruker.

Hvis virksomheten driver ulike typer næringsvirksomhet, kan du søke om å registrere bare den ene delen av virksomheten. De ulike delene må være fysisk og formelt skilt fra hverandre, og det må føres separate regnskap for de ulike delene.

Eksempel:
En idrettsforening har en håndballgruppe som driver en stor kiosk. Hvis håndballgruppa og inntektene fra kiosken skilles ut fra idrettsforeningen som en egen del, kan foreningen søke om å registrere bare denne delen. Håndballgruppa må da ha eget regnskap og vil få et eget organisasjonsnummer.

Hvis du søker om særskilt registrering, er det bare inntektene til den delen som skal registreres du skal regne med i beløpsgrensen.

Hvis du for eksempel driver både snekkervirksomhet og jordbruk, skal virksomheten registreres i mva-registeret for begge disse aktivitetene og levere mva-melding for alminnelig næring og mva-melding for primærnæring.

Hvis du skal legge til flere registeringer, starter du registreringsprosessen på nytt for hver registrering.

Viktig informasjon

Sørg for at virksomheten er registrert i Enhetsregisteret før du går videre.

Du kan fylle ut og sende inn registreringssøknad med en av disse rollene:

 • Begrenset signeringsrettighet
 • Kontaktperson NUF

Dersom du har en av disse rollene kan du fylle ut søknaden, men ikke sende inn:

 • Ansvarlig revisor
 • Regnskapsmedarbeider
 • Regnskapsfører med signeringsrettighet
 • Regnskapsfører uten signeringsrettighet
 • Revisormedarbeider

Du kan også registrere dersom du har en forhåndstildelt rolle i virksomheten, for eksempel daglig leder eller styreleder.

Les mer om roller og rettigheter hos Altinn.

Du får svar på søknaden i virksomhetens innboks i Altinn. Som oftest tar det bare et par minutter, men av og til trenger vi mer informasjon. Da kan det ta inntil 3 uker før du får svar.

Husk på mens du venter:

 • Du kan ikke fakturere med merverdiavgift før registreringen er godkjent.
 • Hvis vi ber deg om mer dokumentasjon, er det viktig at du gir oss det vi ber om så raskt som mulig.

Etter registrering

Etter at virksomheten er registrert, skal du fakturere det salget som har vippet omsetningen over beløpsgrensen for registrering med merverdiavgift.

 • Hvis du ikke har sendt faktura før du mottar registreringsbekreftelsen, kan du nå fakturere salget med merverdiavgift.
 • Hvis du har sendt faktura før registrering, må du fakturere på nytt etter registrering. Da krediterer du fakturaen uten merverdiavgift og fakturerer på nytt med merverdiavgift.
 • Du skal ikke legge til merverdiavgift på fakturaer under beløpsgrensen, men du skal rapportere denne omsetningen i mva-meldingen.

Når virksomheten er registrert skal du rapportere hvor mye merverdiavgift virksomheten har krevd inn ved salg av varer eller tjenester og hvor mye merverdiavgift virksomheten har betalt ved kjøp av varer og tjenester. Dette gjør du ved å sende inn mva-meldinger. Grunnlaget for dette er virksomhetens regnskap. Du kan også sende mva-meldingen direkte fra regnskapssystemer som har lagt til rette for dette.

Lever mva-meldingene innen fristen

De fleste skal levere mva-melding 6 ganger i året. Når du får svar på søknaden om registrering får du også vite hvor ofte du skal levere mva-melding. Hvis du har registrert virksomheten for seint – det vil si for lenge etter at omsetningen gikk over beløpsgrensen, må du sørge for å levere tidligere mva-meldinger så snart som mulig.

Hvis du leverer mva-meldinger for seint får virksomheten tvangsmulkt, så det er viktig å sjekke at alle meldinger er levert.

 • Det er virksomheten som står som rapporterende virksomhet i fellesregistreringen som skal levere mva-meldingen.
 • Virksomhetene skal ikke beregne merverdiavgift på salg seg imellom, men omsetningen skal bokføres og rapporteres i mva-meldingen.

Du kan søke om fradrag på merverdiavgift du har betalt for kjøp til bruk i virksomheten opp til tre år tilbake i tid. Eksempler på dette kan være utgifter til telefon, pc eller investeringer virksomheten har gjort. Du trenger ikke å legge fram dokumentasjon med mindre vi spør om det, men du må ha alle kvitteringer tilgjengelig.

Endring og sletting

Hvis noe endrer seg i virksomheten, kan det også hende du må endre registreringen i Mva-registeret. Hvis du for eksempel begynner med en ny type næring i tillegg til det du drev med fra før, er det viktig at du gir beskjed om dette.

 • Legge til en ny virksomhet i fellesregistreringen
 • Endre hvilken virksomhet som står som rapporterende
 • Fjerne en virksomhet fra fellesregistreringen

Det er bare den rapporterende virksomheten som kan avslutte hele fellesregistreringen.

De fleste virksomheter skal levere mva-melding annenhver måned. Virksomheter som har lav omsetning kan søke om å levere en gang i året.

Følgende krav må være oppfylt for å levere mva-melding en gang i året:   

 • Omsetningen må være under 1 million kroner (uten merverdiavgift) i løpet av det siste kalenderåret (fra januar til desember)
 • Du må ha vært registrert i Merverdiavgiftsregisteret i minst 1 år
 • Du må ha rapportert og betalt merverdiavgift på rett måte og til riktig tid annenhver måned i minimum 1 år

Søknadsfrist: 1. februar

Gå tilbake til å rapportere annenhver måned?

Hvis du ønsker å gå tilbake til å rapportere annenhver måned, må du gi beskjed til Skatteetaten om dette. Da må du rapportere annenhver måned minimum de to neste årene.

Du kan selv endre kontonummer for utbetaling av merverdiavgift virksomheten har til gode.

For å endre kontonummer må du ha en av følgende roller i Altinn:

 • Begrenset signeringsrett
 • Kontaktperson NUF (Norskregistrert utenlandsk foretak)

Les mer om roller og rettigheter hos Altinn.

Hvis virksomheten ikke driver mva-pliktig næring lenger skal du slette registreringen i mva-registeret. Etter at virksomheten er slettet i Mva-registeret, skal du ikke levere mva-meldinger lenger. Husk at virksomheten får tvangsmulkt hvis du ikke leverer mva-meldinger i tide – selv om virksomheten ikke har hatt omsetning.

Du kan enkelt og raskt registrere virksomheten på nytt hvis du starter opp med avgiftspliktig virksomhet igjen.

Husk at det å slette registreringen i Mva-registeret ikke betyr at virksomheten blir slettet i enhetsregisteret. Det betyr at du beholder organisasjonsnummeret selv om virksomheten slettes i mva-registeret.

 • Sørg for at alle utstedte tolldeklarasjoner er rapportert i mva-meldingen før du sletter registreringen.
 • Du kan ikke slette virksomhetens registrering i Mva-registeret dersom virksomheten inngår i en fellesregistrering. Da må virksomheten først tre ut av fellesregistreringen.
 • Når virksomheten ikke lenger er registrert, skal du ikke fakturere med merverdiavgift.
 • Husk å levere siste mva-melding.