Registrere, endre eller slette i Meirverdiavgiftsregisteret (Mva-registeret)

Som næringsdrivande eller ansvarleg for ein organisasjon med omsetning over eit visst beløp, skal du som hovudregel registrere verksemda i Mva-registeret.

Ved å vere registrert og levere mva-meldingar, oppfyller du pliktene dine. Du kan også få frådrag for utgifter du har.

 

Før registrering

Det finst nokre typar varer og tenester som ikkje er mva-pliktige. Det er berre den avgiftspliktige delen av omsetninga som tel med når vi avgjer om verksemda eller organisasjonen må registrere seg.

Er du usikker?

Svar på nokre spørsmål, så hjelper vi deg med å finne ut om du skal registrere verksemda:

Du finner ut om ei verksemd er registrert i Mva-registeret ved å søkje i Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret hos Brønnøysundregistrene.

Hvis verksemda er registrert, vil det stå under avsnittet «Særlige opplysninger».

Beløpsgrensa for registrering er

 • 50 000 kroner (utan meirverdiavgift) for verksemder og dei fleste organisasjonar
 • 140 000 kroner (utan meirverdiavgift) for velgjerande og allmennyttige organisasjonar

Du skal registrere verksemda når du har selt mva-pliktige varer og tenester for meir enn beløpsgrensa i løpet av ein periode på 12 månader. Det kan til dømes vere frå februar i eitt år til januar i neste år, eller frå august eitt år til juli året etter.

Du skal ikkje fakturere med meirverdiavgift før verksemda er registrert.

Registrer verksemda tidsnok, så slepp du renter og tilleggsavgift

Det er viktig at du registrerer verksemda når du skal. Dersom du registrerer verksemda for seint, vil det løpe renter på det du skulle ha betalt tidlegare.

Når du loggar inn for å registrere verksemda, stiller vi deg nokre spørsmål. Svara avgjer riktig registreringstype for verksemda. Dei fleste verksemder skal ha ordinær registrering, men det finst enkelte unntak.

Dersom du representerer fleire verksemder som samarbeider, kan du søkje om å registrere desse saman. Då skal det ikkje bereknast meirverdiavgift på sal mellom verksemdene, og du leverer ei felles mva-melding for alle verksemdene. Frådragsrett for meirverdiavgift på kjøpte varer og tenester skal vurderast samla for verksemdene i fellesregistreringa. Ei av verksemdene vil rapportere meirverdiavgift, men alle verksemdene er ansvarlege for at mva-melding blir levert og at meirverdiavgifta blir betalt (solidaransvar).

For å kvalifisere til fellesregistrering må verksemdene oppfylle følgjande krav:

 • Alle dei samarbeidande verksemdene må drive næringsverksemd.
 • Minst 85 prosent av kapitalen frå kvar av verksemdene som samarbeider må vere eigd av ei eller fleire av dei andre verksemdene.
 • Minst ei av verksemdene må ha ekstern omsetning over beløpsgrensa for registrering. Med ekstern omsetning meiner vi omsetning til andre enn verksemdene i fellesregistreringa.

Berre ei av verksemdene treng å sende inn søknaden.

Dersom du som skal søkje ikkje har rett til å søkje på vegner av alle verksemdene, må du leggje ved dokumentasjon som stadfester at verksemdene ønskjer å inngå i fellesregistreringa. Verksemdene må signere eit dokument som viser at dei forpliktar seg til å inngå i fellesregistreringa.

Dokumentet må innehalde

 • namn og organisasjonsnummer på alle verksemdene som skal inngå i fellesregistreringa 
 • dato eller termin fellesregistreringa skal gjelde frå
 • signatur frå den/dei som kan forplikte at verksemda skal inngå i fellesregistreringa

Slik dokumentasjon kan til dømes vere protokoll frå generalforsamling (AS), selskapsmøte (ANS) eller tilsvarande for andre organisasjonsformer, eller andre former for erklæringar som stadfester at verksemda ønskjer å delta i ei fellesregistrering.

Hugs at fellesregistrering berre gjeld for meirverdiavgift. Alle verksemdene skal framleis levere eigne skattemeldingar.

Dersom verksemda har gjort store investeringar i forbindelse med oppstarten, kan ho bli førehandsregistrert og dermed få frådrag for betalt meirverdiavgift på anskaffingar.

 • Du må kunne dokumentere at verksemda har kjøpt varer og tenester med meirverdiavgift for minst 250 000 kroner. Anskaffingane må vere til bruk i verksemda.
 • Det må gå meir enn 4 månader frå du søkjer til verksemda når beløpsgrensa. 
 • Du må forvente ei omsetning som er godt over beløpsgrensa etter at dei 4 månadene har gått. Vi ber ofte om eit budsjett som viser dette.

Dersom verksemda ikkje kjem i gang som planlagt, må du betale tilbake meirverdiavgift som verksemda har fått utbetalt.

Viss du veit at den nyoppstarta verksemda vil nå beløpsgrensa innan 3 veker, kan du registrere verksemda med ein gong. Då søkjer du om førehandsregistrering. Du kan også fakturere med meirverdiavgift frå første faktura.

Dersom du leiger ut lokale, bygg eller anlegg til næringsdrivande, kan du søkje om frivillig registrering. Som frivillig registrert kan du ha rett til frådrag på utgifter du har til lokala – til dømes til oppføring, reparasjonar, vedlikehald og drift.

Du må leige ut til næringsdrivande som er registrerte i Meirverdiavgiftsregisteret

Det er eit krav, både for å bli registrert og for å få frådrag for betalt meirverdiavgift på anskaffingar, at du leiger ut til næringsdrivande som er registrerte i Meirverdiavgiftsregisteret. Du skal berre krevje inn meirverdiavgift på leigeinntektene til desse leigetakarane, og berre for den delen av lokala som dei bruker i si avgiftspliktige verksemd. Det same gjeld når du skal rekne ut kva frådrag du har krav på.

Dersom ein næringsdrivande leigetakar som er registrert i Mva-registreret bruker lokala både til aktivitetar som er mva-pliktige og aktivitetar som ikkje er mva-pliktige, er det altså berre den delen dei bruker til avgiftspliktige aktivitetar du kan ta med når du reknar ut frådrag.

Dersom ein næringsdrivande leigetakar ikkje er registrert i Mva-registeret, skal du ikkje fakturere leigeinntekta med meirverdiavgift. Du kan heller ikkje krevje frådrag for betalt meirverdiavgift som knyter seg til desse lokala.

Verksemda må oppfylle følgjande krav for å bli frivillig registrert:

 • Verksemda må drive næring.
 • Minst ein av leigetakarane må drive næringsverksemd som er mva-pliktig og vere registrert i Mva-registeret.
 • Verksemda må ha hatt leigeinntekter frå mva-pliktige leigetakarar på minimum 50 000 kroner i løpet av dei siste 12 månadene.

Det må vere inngått leigekontrakt mellom verksemda og leigetakar(ane).

Når du skal rapportere meirverdiavgift og krevje frådrag for betalt meirverdiavgift for lokala som blir leigde ut, er det den faktiske bruken av lokala som er avgjerande. Dersom bruken har endra seg i løpet av året, må du også endre grunnlaget for rapporteringa. Du treng ikkje å leggje fram dokumentasjon før vi ber om det, men du må ha det klart ved slutten av kvart kalenderår.

Du må kunne dokumentere dette :

 • utleigekontraktar
 • målsette teikningar eller liknande som viser korleis lokala blir brukte – kva areal du leiger ut til næringsdrivande og kor stor del av lokala dei bruker i den mva-pliktige verksemda si
 • oversikt over bruken til leigetakarane gjennom året
 • oversikt over kostnader fordelte på kvar enkelt leigetakar/brukar

Ved framleige må du kunne dokumentere sluttbruken av lokala.

Næringsdrivande som ikkje har forretningsstad eller heimstad i Noreg, skal registrerast med ein representant. Representanten må ha heimstad eller forretningsadresse i Noreg, og har saman med verksemda ansvar for å levere inn mva-melding og betale skuldig meirverdiavgift (solidaransvar). Du må sjølv finne ein representant.

Plikta til å registrere seg med representant gjeld ikkje dersom verksemda er heimehøyrande i Storbritannia eller i ein av dei følgjande EØS-statane : Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Island, Italia, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Slovenia, Spania, Sverige, Tyskland, Tsjekkia, Bulgaria, Estland, Hellas, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Romania, Slovakia, Ungarn og Austerrike.

Vel du likevel å ha ein representant, er han ikkje solidarisk ansvarleg for innbetaling av meirverdiavgifta.

Altinn-roller

Det krev Altinn-roller for å fylle ut og/eller sende inn søknad om alle registreringar. For norskregistrerte utanlandske føretak (NUF) betyr dette at kontaktpersonen for selskapet må vere elektronisk brukar.

Dersom verksemda driv forskjellige typar næringsverksemd, kan du søkje om å registrere berre den eine delen av verksemda. Dei ulike delane må vere fysisk og formelt skilde frå kvarandre, og det må førast separate rekneskap for dei ulike delane.

Døme:
Ei idrettsforeining har ei handballgruppe som driv ein stor kiosk. Dersom handballgruppa og inntektene frå kiosken skal skiljast ut frå idrettsforeininga som ein eigen del, kan foreininga søkje om å registrere berre denne delen. Handballgruppa må då ha ein eigen rekneskap og vil få eit eige organisasjonsnummer.

Dersom du søkjer om særskild registrering, er det berre inntektene til den delen som skal registrerast du skal rekne med i beløpsgrensa.

Dersom du til dømes driv både snikkarverksemd og jordbruk, skal verksemda bli registrert i Mva registeret for begge desse aktivitetane og levere mva-melding for alminneleg næring og mva-melding for primærnæring.

Viss du skal leggje til fleire registreringar, startar du registreringsprosessen på nytt for kvar registrering.

Viktig informasjon

Sørg for at verksemda er registrert i Einingsregisteret før du går vidare.

Du kan fylle ut og sende inn registreringssøknad med ei av desse rollene:

 • avgrensa signeringsrett
 • kontaktperson NUF

Dersom du har ei av desse rollene kan du fylle ut søknaden, men ikkje sende inn:

 • ansvarleg revisor
 • rekneskapsmedarbeidar
 • rekneskapsførar med signeringsrett
 • rekneskapsførar utan signeringsrett
 • revisormedarbeidar

Du kan også registrere dersom du har ei førehandstildelt rolle i verksemda, til dømes dagleg leiar eller styreleiar.

Les meir om roller og rettar hos Altinn.

Du får svar på søknaden i verksemda sin innboks i Altinn. Som oftast tar det berre eit par minutt, men av og til treng vi meir informasjon. Då kan det ta inntil 3 veker før du får svar.

Hugs på medan du ventar:

 • Du kan ikkje byrje å fakturere med meirverdiavgift før registreringa er godkjent.
 • Dersom vi ber deg om meir dokumentasjon, er det viktig at du gir oss det vi ber om så raskt som mogleg.

Etter registrering

Etter at verksemda er registrert, skal du fakturere det salet som har vippa omsetninga over beløpsgrensa for registrering.

 • Dersom du ikkje har sendt faktura før du mottek registreringsbekrefting, kan du no fakturere salet med meirverdiavgift.
 • Dersom du har sendt faktura før registrering, må du fakturere på nytt etter registrering. Då krediterer du fakturaen utan meirverdiavgift og fakturerer på nytt med meirverdiavgift.
 • Du skal ikkje leggje til meirverdiavgift på fakturaer under beløpsgrensa, men du skal rapportere denne omsetninga i mva-meldinga.

Når verksemda er registrert skal du rapportere kor mykje meirverdiavgift verksemda har kravd inn ved sal av varer eller tenester og kor mykje meirverdiavgift verksemda har betalt ved kjøp av varer og tenester. Det gjer du ved å sende inn mva-meldingar. Grunnlaget for dette er verksemda sin rekneskap. Du kan også sende mva-meldinga frå rekneskapssystem som er lagde til rette for dette.

Lever mva-meldingane innan fristen

Dei fleste skal levere mva-melding 6 gonger i året. Når du får svar på søknaden om registrering får du også vite kor ofte du skal levere mva-melding. Dersom du har registrert verksemda for seint, det vil seie for lenge etter at omsetninga gjekk over beløpsgrensa, må du sørgje for å levere tidlegare mva-meldingar så raskt som mogleg.

Dersom du leverer mva-meldinga for seint får verksemda tvangsmulkt, så det er viktig å sjekke at alle meldingar er leverte.

 • Det er verksemda som står som rapporterande verksemd i fellesregistreringa som skal levere mva-meldinga.
 • Verksemdene skal ikkje berekne meirverdiavgift på sal seg imellom, men omsetninga skal bokførast og rapporterast i mva-meldinga.

Du kan søkje om frådrag for meirverdiavgift du har betalt for kjøp til bruk i verksemda opp til 3 år tilbake i tid. Døme på dette kan vere utgifter til telefon, pc eller investeringar verksemda har gjort. Du treng ikkje å leggje fram dokumentasjon med mindre vi spør om det, då må du ha alle kvitteringar tilgjengelege.

Endre og slette

Dersom noko endrar seg i verksemda, kan det også hende at du må endre registreringa i Mva-registeret. Dersom du til dømes byrjar med ein ny type næring i tillegg til det du dreiv med frå før, er det viktig at du gir beskjed om dette.

 • leggje til ei ny verksemd i fellesregistreringa
 • Endre kva verksemd som står som rapporterande
 • fjerne ei verksemd frå fellesregistreringa

Det er berre verksemda som står som rapporterande som kan avslutte heile fellesregistreringa.

Dei fleste verksemder skal levere mva-meldinga annankvar månad. Verksemder som har låg omsetning kan søkje om å levere ein gong i året.

Følgjande krav må vere oppfylte for å levere mva-melding ein gong i året:

 • Omsetninga må vere under 1 million kroner (utan meirverdiavgift) i løpet av det siste kalenderåret (frå januar til desember).
 • Verksemda må ha vore registrert i Meirverdiavgiftsregisteret i minst 1 år.
 • Verksemda må ha rapportert og betalt meirverdiavgift på rett måte og til riktig tid annankvar månad i minimum 1 år.

Søknadsfrist: 1. februar

Gå tilbake til å rapportere annankvar månad?

Dersom du ønskjer å gå tilbake til å rapportere annankvar månad, må du gi beskjed til Skatteetaten om dette. Da må du rapportere annankvar månad minimum dei to neste åra. 

Du kan sjølv endre kontonummeret som meirverdiavgift verksemda har til gode skal utbetalast til.

For å endre kontonummer må du ha ei av følgjande roller i Altinn:

 • avgrensa signeringsrett
 • kontaktperson NUF (Norskregistrert utanlandsk føretak)

Les meir om roller og rettar hos Altinn.

Dersom verksemda ikkje driv med mva-pliktig næring lenger, kan du slette registreringa i Mva-registeret. Etter at verksemda er sletta i Mva-registeret, skal du ikkje levere mva-meldingar lenger. Hugs at verksemda får tvangsmulkt dersom du ikkje leverer mva-meldingar i tide – sjølv om verksemda ikkje har hatt omsetning.

Du kan enkelt og raskt registrere verksemda på nytt dersom du startar opp med avgiftspliktig verksemd igjen.

Hugs at det å slette registreringa i Mva-registeret ikkje betyr at verksemda blir sletta i Einingsregisteret. Du beheld organisasjonsnummeret sjølv om verksemda blir sletta i Mva-registeret.

 • Sørg for at alle utskrivne tolldeklarasjonar er rapporterte i mva-meldinga før du slettar registreringa.
 • Du kan ikkje slette verksemda si registrering i Mva-registeret dersom verksemda inngår i ei fellesregistrering. Då må verksemda først tre ut av fellesregistreringa.
 • Når verksemda ikkje lenger er registrert, skal du ikkje fakturere med meirverdiavgift.
 • Hugs å levere siste mva-melding.