Søk om bindende forhåndsuttalelse

 • Publisert:

Privatpersoner, foreninger, stiftelser, næringsdrivende, kommuner mv. kan be om bindende forhåndsuttalelser fra Skatteetaten om skatte- eller avgiftsmessige konsekvenser av planlagte handlinger.

Hensikten med ordningen er å gi skatte- og avgiftspliktige større forutsigbarhet før de gjennomfører framtidige handlinger. For at vår uttalelse skal være bindende, kan du dermed ikke gjennomføre handlingen før du har mottatt svar fra oss. Ordningen er et supplement til Skatteetatens alminnelige veiledningsplikt.

Den som har fått en bindende forhåndsuttalelse kan:

 • kreve at den legges til grunn i forbindelse med fastsetting av skatt eller avgift. Da er uttalelsen bindende for skatteetaten,

eller 

 • velge ikke å påberope seg uttalelsen ved fastsetting av skatt eller avgift. Skatte- og avgiftsspørsmålet vil da bli vurdert på vanlig måte.

Når du har fått en bindende forhåndsuttalelse gjelder denne dersom disposisjonen blir besluttet og iverksatt senest innen tre år etter utløpet av det året den bindende forhåndsuttalelsen ble gitt. Dette forutsetter at du faktisk gjennomførte disposisjonen slik som du beskrev den i anmodningen din og at det ikke er gjort endringer i rettsreglene ved lov eller forskrift som omfatter det vi har avgjort i uttalelsen.

Du kan sende forespørselen elektronisk ved å logge inn og sende oss melding eller sende forespørselen til vår postadresse:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

Oljeskattekontoret behandler forespørsler etter skatteforvaltningsloven § 6-1 annet ledd. Slike forespøsler skal sendes til:

Skatteetaten v/Oljeskattekontoret
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

Hvis det bes om forhåndsuttalelse for flere enn én skattyter, må alle underskrive, eventuelt må den som ber om forhåndsuttalelse legge fram skriftlig fullmakt fra de øvrige.

Advokat, revisor, regnskapskontor, morselskap eller andre som opptrer som fullmektig, kan sende forespørsel på vegne av den som ønsker en bindende forhåndsuttalelse.

 

Forespørselen skal være skriftlig og må inneholde:

 • Navn
 • Adresse
 • Organisasjonsnummer eller fødselsnummer på den det gjelder
 • En klar beskrivelse av hva man ønsker en uttalelse om
 • Det må angis sannsynlig tidspunkt for gjennomføring av disposisjonen
 • Bekreftelse på betalt gebyr bør være vedlagt
 • Telefonnummer hvor innsender kan nås på dagtid bør oppgis

Forespørselen skal inneholde opplysninger om tilknyttede personer til partene som disposisjonen gjelder og hvor disse er bosatt, se skatteforvaltningsforskriften § 6-1-4 (8). Dette omfatter:

 • Selskaper mv. som skattepliktige, direkte eller indirekte, eier med minst 25 prosent av aksjekapitalen eller har tilsvarende andel av stemmerettighetene i
 • Personer, selskaper mv. som, direkte eller indirekte, eier den skattepliktige med minst 25 av aksjekapitalen eller har tilsvarende andel av stemmerettighetene i
 • Selskap eller innretning som personer eller selskaper nevnt i de to punktene ovenfor eier med minst 25 prosent av aksjekapitalen eller har tilsvarende andel av stemmerettighetene i   

Anmodningen må også inneholde opplysninger om den skattepliktiges direkte morselskap og hvor dette selskapet er bosatt, samt opplysninger om det ultimate morselskapet og hvor dette er bosatt

Du kan bare be om uttalelse om:

 • Egne skatte- eller avgiftsforhold 
 • Norsk skatte- og avgiftslovgivning inkludert Svalbard 
 • Framtidige rettsspørsmål i forbindelse med en konkret disposisjon (handling) som ennå ikke er igangsatt. En disposisjon anses normalt som igangsatt dersom den aktuelle prosessen ikke lenger kan reverseres med skatte- eller avgiftsmessig virkning.

Ordningen skal avklare løsninger i konkrete saker på ulike rettsspørsmål i skatte- og avgiftslovgivningen. Spørsmål som bare knytter seg til ren verdsetting og skjønnsutøvelse vil ikke bli behandlet. Spørsmål om bevisvurdering kan heller ikke tas opp.

Gebyret for bindende forhåndsuttalelser følger gjeldende sats for rettsgebyr.

 • For lønnstakere, pensjonister og deres bo, under denne gruppen faller også uførepensjonister, arbeidsløse, uføretrygdede, samt personer som går på arbeidsavklaringspenger eller mottar sosialstønad: en halv gang rettsgebyret
 • For andre fysiske personer enn de som er nevnt ovenfor, og for deres bo, for enkeltpersonforetak og for ikke regnskapspliktig juridisk person: to ganger rettsgebyret
 • For de som regnes som små foretak etter regnskapsloven § 1-6, samt kommuner, fylkeskommuner og stiftelser: åtte ganger rettsgebyret
 • For BFU fra Oljeskattekontoret: 25 rettsgebyr
 • For andre: femten ganger rettsgebyret.

Gebyrets størrelse fastsettes på grunnlag av hvem som fremsetter anmodningen. Dersom du er både næringsdrivende og lønnstaker mv. fastsettes gebyret som for næringsdrivende. Dette innebærer for eksempel at næringsdrivende som stiller spørsmål om salg av sin bolig skal betale to ganger rettsgebyret, mens lønnsmottakere mv. som stiller samme spørsmål skal betale et halvt rettsgebyr. Spør en lønnsmottaker mv. om aktivitet ved aksjetransaksjoner skal anses som virksomhet, fastsettes gebyret til et halvt rettsgebyr. Vedkommende anses ikke som næringsdrivende før beslutningen om dette er tatt.

Det er egne regler for forespørsler som gjelder sammenslutning eller selskap med flere deltakere. Skattekontoret kan gi nærmere opplysninger.

Gebyr skal betales samtidig som forespørselen blir sendt til Skatteetaten og det må gå fram hvem betalingen gjelder for. Navn og fødselsnummer eller organisasjonsnummer må fremgå.

For at behandlingen av en sak skal kunne starte så raskt som mulig, kan det sammen med forespørselen sendes en bekreftelse på at gebyret er betalt.

Gebyret betales til kontonummer 7694 05 12251.

Hvis du betaler fra utlandet kan du ha behov for IBAN (NO9876940512251) og SWIFT (DNBANOKK).

Gjelder henvendelsen enklere skattemessige forhold, får du normalt forhåndsuttalelsen fra skattekontoret innen 4 uker.

Andre forhåndsuttalelser, herunder saker som er kompliserte, prinsipielle eller av allmenn interesse, kan kreve lenger behandlingstid, men ikke lenger enn normalt 3 måneder.

Skattedirektoratet skal normalt behandle anmodninger som gjelder kompliserte spørsmål og spørsmål av allmenn interesse eller prinsipiell betydning. Du vil motta brev fra oss dersom anmodningen din overføres til Skattedirektoratet.

Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunktet anmodningen er fullstendig. Det vil si når vi har mottatt alle nødvendige opplysninger og gebyret er registrert innbetalt på vår konto.

Dersom det tar lenger tid enn normalt å behandle henvendelsen din, vil du bli informert om sakens gang og om når forhåndsuttalelsen kan ventes.

De som ønsker en forhåndsuttalelse, må derfor være ute i god tid før planlagt disposisjon skal gjennomføres.

Skatteetaten kan avvise saker. Dette gjelder blant annet:

 • Saker der det ikke er betalt gebyr.
 • Handlingen(e)/disposisjonen(e) allerede er gjennomført.
 • Saker som ikke er av vesentlig betydning for den som spør.
 • Saker der skattyter ikke gir tilstrekkelige opplysninger til at Skatteetaten kan avgjøre problemstillingen.

Bindende forhåndsuttalelser er regulert i kapittel 6 i Lov om skatteforvaltning. Utfyllende bestemmelser er inntatt i skatteforvaltningsforskriften kapittel 6.

Du kan finne ytterligere veiledning til de enkelte bestemmelsene i omtalen til kapittel 6 i skatteforvaltningshåndboken

Et alternativ til å be om en bindende forhåndsuttalelse, er å be om en veiledende uttalelse. Skattyter som ikke finner svar på sine spørsmål på skatteetaten.no, kan be om en veiledende uttalelse. Veiledende uttalelser er ikke bindende for Skatteetaten, men gir uttrykk for etatens syn på det aktuelle spørsmål. Du må ikke betale gebyr for å få en veiledende uttalelse. Send oss anmodning om veiledende forhåndsuttalelse.