Søk om bindende forhåndsuttalelse

 • Publisert:

Privatpersoner, foreninger og næringsdrivende kan be om bindende forhåndsuttalelser fra Skatteetaten om skatte- eller avgiftsmessige konsekvenser av planlagte handlinger.

Hensikten med ordningen er å gi skatte- og avgiftspliktige større forutsigbarhet i forhold til framtidige disposisjoner. Dette er et supplement til den alminnelige veiledningsplikten.

Den som har fått en bindende forhåndsuttalelse kan:

 • kreve at den legges til grunn i forbindelse med likningen eller når merverdiavgiften blir fastsatt. Da er uttalelsen bindende for skatteetaten,

eller 

 • velge å ikke påberope seg uttalelsen ved likningen eller ved fastsettelse av merverdiavgiften.

Skatte- og avgiftsspørsmålet vil da bli vurdert på vanlig måte.

Bindende forhåndsuttalelser gjelder i fem år. En forutsetning for dette er at det ikke er gjort endringer i rettsreglene som er lagt til grunn for uttalelsen.

Forespørsler som gjelder skatt og merverdiavgift skal sendes til skattekontoret for den kommunen som skal ha skatten/avgiften. Kontakt ditt lokale skattekontor hvis du er i tvil om hvor du skal sende den.

Du kan også sende forespørselen elektronisk ved å logge inn og sende oss melding.

Forespørselen skal være skriftlig og må inneholde:

 • Navn
 • Adresse
 • Organisasjonsnummer eller fødselsnummer på den det gjelder
 • En klar beskrivelse av hva man ønsker en uttalelse om.

I tillegg er det ønskelig at det oppgis telefonnummer hvor innsender kan nås på dagtid. Hvis det bes om forhåndsuttalelse for flere enn en skattyter, må alle underskrive, eventuelt må den som ber om forhåndsuttalelse legge fram skriftlig fullmakt fra de øvrige.

Advokat, revisor, regnskapskontor, morselskap eller andre som opptrer som fullmektig, kan sende forespørsel på vegne av den som ønsker en bindende forhåndsuttalelse.

Du kan bare be om uttalelse om:

 • Egne skatte- eller avgiftsforhold 
 • Norsk skatte- og avgiftslovgivning inkludert Svalbard 
 • Framtidige rettsspørsmål i forbindelse med en konkret disposisjon som ennå ikke er igangsatt. En disposisjon anses som igangsatt dersom den aktuelle prosessen ikke lenger kan reverseres med skattemessig virkning.

Ordningen skal avklare løsninger i konkrete saker på ulike rettsspørsmål i skatte- og avgiftslovgivningen. Spørsmål som bare knytter seg til ren verdsetting og skjønnsutøvelse vil ikke bli behandlet.

Gebyret for bindende forhåndsuttalelser følger gjeldende sats for rettsgebyr.

 • For lønnstakere, pensjonister og deres bo, under denne gruppen faller også uførepensjonister, arbeidsløse, uføretrygdede, samt personer som går på arbeidsavklaringspenger eller mottar sosialstønad: en halv gang rettsgebyret
 • For andre fysiske personer enn de som er nevnt ovenfor, og for deres bo, for enkeltpersonforetak og for ikke regnskapspliktig juridisk person: to ganger rettsgebyret
 • For de som regnes som små foretak etter regnskapsloven § 1-6, samt kommuner, fylkeskommuner og stiftelser: åtte ganger rettsgebyret
 • For BFU fra Oljeskattekontoret: 25 rettsgebyr
 • For andre: femten ganger rettsgebyret.

Gebyrets størrelse fastsettes på grunnlag av hvem som fremsetter anmodningen. Dersom du er både næringsdrivende og lønnstaker mv. fastsettes gebyret som for næringsdrivende. Dette innebærer for eksempel at næringsdrivende som stiller spørsmål om salg av sin bolig skal betale to ganger rettsgebyret, mens lønnsmottakere mv. som stiller samme spørsmål skal betale et halvt rettsgebyr. Spør en lønnsmottaker mv. om aktivitet ved aksjetransaksjoner skal anses som virksomhet, fastsettes gebyret til et halvt rettsgebyr. Vedkommende anses ikke som næringsdrivende før beslutningen om dette er tatt.

Det er egne regler for forespørsler som gjelder sammenslutning eller selskap med flere deltakere. Skattekontoret kan gi nærmere opplysninger.

Gebyr skal betales samtidig som forespørselen blir sendt til Skatteetaten og det må gå fram hvem betalingen gjelder for. Navn og fødselsnummer eller organisasjonsnummer må fremgå

For at behandlingen av en sak skal kunne starte så raskt som mulig, kan det sammen med forespørselen sendes en bekreftelse på at gebyret er betalt.

Gebyret betales til kontonummer 7694 05 12251.

Hvis du betaler fra utlandet kan du ha behov for IBAN (NO9876940512251) og SWIFT (DNBANOKK).

Gjelder henvendelsen enklere skattemessige forhold, får du forhåndsuttalelsen fra skattekontoret vanligvis innen 4 uker.

Andre forhåndsuttalelser, herunder saker som er prinsipielle og av allmenn interesse, kan kreve lenger behandlingstid, men ikke lenger enn vanligvis 3 måneder. Innen to uker får du i så fall brev om sakens gang og om når forhåndsuttalelsen kan ventes.

De som ønsker en forhåndsuttalelse, må derfor være ute i god tid før planlagt disposisjon skal gjennomføres.

Skatteetaten kan avvise saker. Dette kan bl.a. gjelde:

 • Saker der det ikke er betalt gebyr,
 • saker som ikke er av vesentlig betydning for den som spør, og
 • saker der skattyter ikke gir tilstrekkelige opplysninger til at Skatteetaten kan avgjøre problemstillingen.

kapittel 6 i Lov om skatteforvaltning reguleres bindende forhåndsuttalelser. Man kan anmode om en bindende forhåndsuttalelse som gjelder de skatte- og avgiftsarter som er nevnt i skatteforvaltningsloven § 1-1. Oljeskattekontoret behandler saker som gjelder Petroleumsskatteloven. Utfyllende bestemmelser er inntatt i skatteforvaltningsforskriften kapittel 6.

Et alternativ til å be om en bindende forhåndsuttalelse, er å be om en veiledende uttalelse. Skattyter som ikke finner svar på sine spørsmål på skatteetaten.no, kan be om en veiledende uttalelse. Veiledende uttalelser er ikke bindende for Skatteetaten, men gir uttrykk for etatens syn på det aktuelle spørsmål. Uttalelsen er gratis. Send oss anmodning om veiledende forhåndsuttalelse.