Forskuddsskatt for aksjeselskap (AS) og andre

Upersonlige skattepliktige som aksjeselskaper, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt.

Betaling av forskuddsskatt

Forskuddsskatten forfaller til betaling i to like terminer. 15. februar og 15. april i året etter inntektsåret. Du mottar melding om første forskudd i januar, til epostadressen som er registrert på deg i Altinn.

  • Hver termin av forskuddsskatten settes som hovedregel lik halvparten av den sist fastsatte skatten, eventuelt forhøyet eller redusert med den prosentsatsen som Finansdepartementet har fastsatt.
  • Det skrives ikke ut forskuddsskatt når den fastsatte skatten ventes å bli under kr 2 000.
  • Upersonlige skattepliktige mottar melding om forskudd elektronisk i januar. Varsel om melding om forskudd sendes på epost til adressen som er registrert under selskapets kontaktinformasjon i Altinn. 
  • Forskuddsskatten betales til Skatteetaten.

Du kan endre eller redusere forskuddsskatten

Fra midten av januar kan du som representerer upersonlige skattytere, for eksempel regnskapsfører, daglig leder og innehaver endre forskuddsskatten.

Hvis du betaler for sent

Hvis første termin ikke betales innen fristen (ved forfall), fremgår det av skattebetalingsloven at forskuddsskatten for hele året må betales med samme forfall som første termin. Forsinkelsesrenter kommer i tillegg. Renter løper fra forfall og frem til betaling skjer. Hvis virksomheten ikke betaler har Skatteetaten plikt til å forsøke å få dekket kravet ved tvang. Virkemidlene er:

Gebyr og/eller betalingsanmerkning kommer i tillegg.

Hvis du ikke kan betale

Forskuddsskatten skal betales ved forfall. Dette gjelder selv om du har søkt om å få endret skatten, men ikke fått svar på søknaden. Utsettelse av betaling av skatt eller andre betalingsordninger innvilges bare unntaksvis.

Eventuell restskatt

Når fastsettingen er foretatt, fastsettes eventuell restskatt til differansen mellom fastsatt skatt og utskrevet forskuddsskatt.

  • Restskatt tillegges renter som fastsettes av departementet (rentetillegg).
  • Rentebeløpet forfaller til betaling sammen med restskatten.
  • Rentetillegg kan unngås ved å betale høyere forskuddsskatt enn beløpet som er utskrevet (tilleggsforskudd).
  • Innbetaling må foretas innen 31. mai året etter inntektsåret og skal ikke meldes til skattekontoret.