Forskuddsskatt for aksjeselskap (AS) og andre

Upersonlige skattepliktige som aksjeselskaper, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt. Forskuddsskatten betales til skatteoppkreveren i kontorkommunen.

Betaling

Forskuddsskatten forfaller til betaling i to like terminer. 15. februar og 15. april i året etter inntektsåret.

  • Hver termin av forskuddsskatten settes som hovedregel lik halvparten av den sist fastsatte skatten, eventuelt forhøyet eller redusert med den prosentsatsen som Finansdepartementet har fastsatt. Det er ved fastsettelse av forskuddsskatt for inntektsåret 2017 ikke tatt hensyn til forhøyet skattesats til staten for skattepliktige som betaler finansskatt på lønn. Upersonlige skattepliktige som er finansskattepliktig bør derfor vurdere om forskuddsskatten for 2017 bør endres.
  • Det skrives ikke ut forskuddsskatt når den fastsatte skatten ventes å bli under kr 2 000.
  • Upersonlige skattepliktige mottar forskuddsskatteseddelen i januar. Fra 2016 vil forskuddsskatteseddel (gjelder forskuddskatt for 2015) kun sendes elektronisk. Varsel om forskuddsskatteseddel sendes på epost til adressen som er registrert under selskapets kontaktinformasjon i Altinn. Forskuddsskatten betales til skatteoppkreveren i kontorkommunen. Søknad om endring av forskuddsskatten kan sendes via Altinn. Søknad om endring av eller krav om forskuddsskatt - upersonlig skattyter (RF-1097)

Endre eller redusere

Du kan slippe å betale forskuddsskatten (Skattekontoret frafaller forskuddsskatten) dersom det er overveiende sannsynlig at det ikke vil bli fastsatt skatt for det aktuelle inntektsåret.

Dersom det er overveiende sannsynlig at det vil oppstå et større avvik mellom utskrevet forskuddsskatt og fastsatt skatt, kan skattekontoret endre utskrivingen.

  • Krav om reduksjon eller frafallelse av forskuddsskatt må fremsettes i god tid før siste termins forfall.
  • Søknad om endring gjøres via søknadsskjema.
  • Søknadsskjemaet behandles på skattekontoret. Det sendes ikke ut ny forskuddsskatteseddel ved endring. Dersom du ønsker å se om den innsendte søknaden er behandlet må du åpne et nytt søknadsskjema (RF-1097). Der vises den nye forskuddsskatten. Det kan ta ca to uker før søknadsskjemaet i Altinn er oppdatert.

Skatteoppkreveren sender ut faktura om betaling av ny/endret forskuddskatt. Dersom endringen gjennomføres i løpet av de tre siste ukene før forfall vil det ikke bli sendt ut nye innbetalingskort. I disse tilfellene må selskapet endre beløpet selv.

Restskatt

Når fastsettingen er foretatt, fastettes eventuell restskatt til differansen mellom fastsatt skatt og utskrevet forskuddsskatt.

  • Restskatt tillegges renter som fastsettes av departementet (rentetillegg).
  • Rentebeløpet forfaller til betaling sammen med restskatten.
  • Rentetillegg kan unngås ved å betale høyere forskuddsskatt enn beløpet som er utskrevet (tilleggsforskudd).
  • Innbetaling må foretas innen 31. mai året etter inntektsåret og skal ikke meldes til skattekontoret.
footer/desktop/standard