Global skattereform

OECD og G20-landene har i lang tid samarbeidet om en løsning for håndtering av utfordringene knyttet til økt digitalisering i økonomien.

Global skattereform skal blant annet sikre at store internasjonale konsern blir skattlagt med en minimumssats uavhengig av hvor de driver aktivitet. Det blir innført rapporteringsplikt for berørte selskaper. Dette skjer trolig fra 2026. 

I oktober 2021 ble det oppnådd politisk enighet om endringer i det internasjonale rammeverket for beskatning av store flernasjonale konsern.

Det nye regelverket har til hensikt å bekjempe følgende utfordringer i dagens beskatningssystem:

 • Regelverk som ikke er tilpasset nye og mer digitaliserte forretningsmodeller ​
 • Rammeverk som muliggjør skatteplanlegging​
 • Usunn konkurranse gjennom tilbud av skatteinsentiver

Kort om regelverket

Global skattereform, også referert til som Unified Approach, består av to hoveddeler, omtalt som pilarer:

Pilar 1 – fordeling av selskapsoverskudd

Pilar 1 består av to deler, hvor Amount A regulerer fordeling av beskatningsrett til selskapsoverskudd mellom land. Den innebærer en omfordeling av beskatningsretten til selskapsoverskudd i store flernasjonale konsern, slik at markedsstaters skattegrunnlag øker noe. Regelverket får anvendelse på konsern med global omsetning på 20 milliarder euro og en lønnsomhetsgrad over 10 prosent.

Amount B omfatter standardisering og forenkling for fastsettelse av armlengdes vederlag for enkelte konserninterne transaksjoner knyttet til distribusjon og markedsføring.

Pilar 2 – minimumsbeskatning

Innføring av suppleringsskatt

Norge har med virkning for inntektsåret 2024 innført suppleringsskatteloven.

Loven skal sikre at store konsern skattlegges med en minimumssats på 15 % uavhengig av hvor de driver sin aktivitet.

Informasjon om suppleringsskatteloven for berørte konsern

Pilar 2 består av GloBE rules og en særskilt kildebeskatning for å motvirke uthuling av skattegrunnlaget i utviklingsland (Subject to Tax Rule).

GloBE rules regulerer global minimumsbeskatning for store flernasjonale konsern. Reglene skal sikre at berørte konsern blir skattlagt med en effektiv skattesats på minst 15 prosent ved å beregne en suppleringsskatt som tilsvarer differansen mellom den beregnede effektive skattesatsen og 15 prosent. ​

Beregnet suppleringsskatt er basert på tre ulike regelsett:

 • Regel om nasjonal suppleringsskatt
 • Regel om skatteinkludering (Income Inclusion Rule (IIR)) går ut på at beregnet suppleringsskatt beskattes i konsernet med utgangspunkt i en "top-down"-tilnærming, basert på eierstruktur til det lavt beskattede selskapet
 • Regel om skattefordeling (Undertaxed Profit Rule (UTPR)) sikrer en minimumsbeskatning på 15 prosent der suppleringsskatten ikke blir tatt til beskatning etter hovedregelen.

Regelverket får anvendelse på konsern med global omsetning på 750 millioner euro.

Prosesser internasjonalt og lovarbeidet i Norge

En internasjonal konvensjon for regulering av fordelingen av selskapsoverskudd under Amount A av Pilar 1 er under utarbeidelse av OECDs Inclusive Framework. Det er forventet at konvensjonen ferdigstilles og blir åpnet for signering av stater i løpet av andre halvdel av 2023. Implementering av regelverket i norsk rett avhenger av den videre fremdrift og utviklingen internasjonalt. Det er derfor foreløpig ikke klart når regelverket tilknyttet Pilar 1 Amount A, trer i kraft med virkning i Norge.

En global minimumsbeskatning etter Pilar 2 forutsetter at det enkelte land utformer regelverk som er i tråd med de omforente løsningene. For å sikre ensartede regler er det utformet internasjonale modellregler. 

Finansdepartementet publiserte utkast til norske regler for innføring av regler om minimumsbeskatning 6. juni 2023. I utkastet presenterte departementet forslag til regler om skatteinkludering (IIR) og nasjonal suppleringsskatt. Dette arbeidet ble videreført i proposisjonen til Stortinget av 24. november 2023. Departementet tar sikte på å komme tilbake til forslag om implementering av regler for skattefordeling (UTPR) på et senere tidspunkt. Lov om suppleringsskatt har virkning fra inntektsåret 2024. 

Les proposisjonen på regjeringen.no. 

Det er i OECD oppnådd enighet om utformingen av Subject to Tax Rule (STTR) under Pilar 2 og rammeverket for implementering. STTR gjør det mulig for utviklingsland å oppdatere bilaterale skatteavtaler for å kunne ilegge kildeskatt på enkelte konserninterne inntekter som er gjenstand for lav beskatning i en annen jurisdiksjon.

Følg oppdateringer fra OECD på oecd.org.

Rapportering

Rapporteringsplikt

Berørte konsern skal innrapportere på følgende vis: 

Skattemelding for suppleringsskatt

 • Regelverket om suppleringsskatt vil etter høringsnotatet bli håndtert som et eget skatteregime med en egen særskilt skattemelding.
 • Konsernenheter som blir berørt av regelverket for suppleringsskatt skal ikke rapportere skattepliktige beløp i ordinær skattemelding, men i ny skattemelding for suppleringsskatt

Særskilt informasjonsmelding (Globe Information Return)

 • Konsernselskap omfattet av regelverket vil være pliktig til å levere en særskilt informasjonsmelding, omtalt som Globe Information Return (PDF).
 • Informasjonsmeldingen danner grunnlaget for beregninger knyttet til regelverket og medfører en betydelig rapporteringsplikt.
 • Det pågår et omfattende arbeid internasjonalt for å innføre mekanismer og systemer for korrekt og ensartet innrapportering. 

Rapporteringsfrist

Rapporteringsfristen er i utkastet til regelverket satt til 18 måneder fra utløpet av det første regnskapsåret konsernet faller innenfor anvendelsesområdet for reglene for suppleringsskatt, og deretter 15 måneder. 

Den estimerte tidslinjen gjør at forventet første innrapportering for Pilar 2 skjer i juni 2026.