Før skifteform er valgt

Før skifteform er valgt gjelder innsynsretten for avdøde ektefelle, samboer og annen arving som nevnt i arveloven § 2 første og tredje ledd. Forutsetningen er at arvingen kan vise til «saklig behov» for innsyn. Skattemyndighetene må vurdere konkret om det foreligger et slikt «saklig behov», for eksempel på grunnlag av at vedkommende legger frem kopi av testamente eller i forbindelse med søknad om stønad til begravelse. Justisdepartementet har lagt til grunn at den som har arverett eller rett til uskifte, gjennomgående vil ha et saklig behov for innsyn frem til skifteform er valgt. Årsaken er at opplysninger om arvelaters formues- og inntektsforhold kan være avgjørende for beslutningen om boet skal skiftes privat eller offentlig, eller om boet skal overtas uskiftet. Se Prop. 21 L (2020-2021). Hvem som skal anses som samboer er nærmere definert i arveloven § 2 tredje ledd. Ved tvil om kravene er oppfylt, vil en samboer som krever innsyn ha bevisbyrden for at det forelå et samboerskap som gir rett til innsyn, se Ot.prop. nr. 73 (2007-2008) pkt. 10.4.

Videre har den som har formuesfullmakt som nevnt i arveloven § 92 første ledd krav på opplysninger. Retten kan gi arvinger fullmakt til innsyn i arvelaters formues- og gjeldsforhold, herunder opplysninger om fastsetting av skatt. Tingretten har ingen plikt til å utstede fullmakt til samtlige av arvingene, men kan utstede en slik fullmakt til én eller flere av arvinger slik at arvingene har mulighet til å vurdere boets formuesforhold. Se merknadene til arveloven § 92 i Prop. 107 L (2017-2018). Den som har formuesfullmakt trenger ikke vise til saklig grunn. I tillegg er det en bestemmelse i arveloven § 92 annet ledd om rett til innsyn i de første 60 dager etter arvelaters død.

Retten kan også gi begravelsesbyrå fullmakt til innsyn i arvelaters siste års skattemelding og fastsetting av skatt for siste år, dersom begravelsesbyrået har behov for dette når det er gitt i oppdrag å søke om gravferdsstønad. Se arveloven § 92.

Det er ikke adgang til å gi ut avdødes skatteopplysninger til representant for utenlandske dødsbo etter § 3‑10. Utleveringsadgang må i slike tilfeller vurderes etter§ 3‑1 Hovedregelen om taushetsplikt.