§ 7‑5 tiende ledd

Opplysningsplikten etter fjerde, femte, sjette og syvende ledd gjelder uavhengig av om vedkommende utbetaler eller mottar betalinger selv.

Forskriftshjemmel

Det er ikke gitt forskrifter til denne bestemmelsen.