§ 14‑5 femte ledd

Ilagt tvangsmulkt etter § 14‑1 første ledd første og annet punktum skal komme til fradrag i beregnet tilleggsskatt for unnlatt levering etter § 14‑3 første ledd annet punktum.

Skattepliktig som ikke leverer skattemelding innen fristen, kan ilegges tvangsmulkt etter§ 14‑1 Tvangsmulkt. Dersom en skattepliktig likevel ikke leverer meldingen, ilegges tilleggsskatt for unnlatt levering etter§ 14‑3 Tilleggsskatt. I så fall kommer ilagt tvangsmulkt for unnlatt levering til fradrag i tilleggsskatten for det samme forholdet. Ved lov av 21. juni 2017 ble § 14‑3 første ledd annet punktum fjernet. Dette er foreløpig ikke hensyntatt i § 14‑5 femte ledd, hvor det henvises til § 14‑3 første ledd annet punktum. Fordi tidligere § 14‑3 første ledd annet punktum kun var en presisering av § 14‑3 første ledd første punktum (hva som ble ansett som manglende levering), får feilen ingen praktisk betydning. Tvangsmulkt for ilagt bokføringspålegg skal ikke komme til fradrag i beregnet tilleggsskatt ettersom tvangsmulkt i disse tilfellene ikke ilegges for å fremtvinge levering av opplysninger. Ved senere reduksjon eller frafall av tvangsmulkten, skal det ikke foretas ny (opp)justering av tilleggsskatten. Se også§ 14‑3 tredje ledd.