§ 9‑1 tredje ledd

Trekkpliktige fastsetter grunnlaget for skatt av inntekt etter skatteloven kapittel 20 (kildeskatteordning), artistskatt, skatt av renter og vederlag for bruk av eller retten til å bruke immaterielle rettigheter og skip, fartøy, rigger mv., fly og helikopter etter skatteloven §§ 10‑80 og 10-81, skatt av utbytte og uttak fra aksjesparekonto som er skattepliktig etter skatteloven § 10‑13, og skatt som skal beregnes etter Svalbardskatteloven § 3‑1, ved levering av melding om trekk som nevnt i § 8‑8.

Fastsetting ved trekk

Bestemmelsen regulerer fastsetting av skattegrunnlag ved trekk. Dette innebærer at den trekkpliktige skal fastsette grunnlaget for trekket før skatten blir beregnet etter § 9‑2 annet ledd og trukket fra utbetalingen til den skattepliktige. Grunnlaget er fastsatt når melding om trekk etter § 8‑8 er levert. Til forskjell fra hva som er tilfelle ved vanlig forskuddstrekk, skal det i utgangspunktet ikke foretas noen etterfølgende fastsetting av den skattepliktige selv eller av skattemyndighetene.

Hvem som har plikt til å levere melding om trekk og hva meldingen skal inneholde følger av§ 8‑8 Melding om trekk mv..

Kildeskatteordningen for utenlandske arbeidstakere

Ved fastsettingen skal arbeidsgiver trekke skatten av bruttoinntekten.

Trekkpliktige kan endre fastsettingen etter reglene i§ 9‑4 første ledd.

Skattepliktige kan søke om refusjon av skatt fastsatt ved trekk etter reglene i§ 9‑6 Søknad om refusjon av skatt fastsatt ved trekk.

Skattemyndighetene kan endre fastsettingen etter reglene i Kapittel 12 Endring uten klage dersom den er uriktig. Se særlig§ 12‑10 Endring av skattefastsetting overfor trekkpliktige.

Se nærmere om Kildeskatteordningen for utenlandske arbeidstakere i § 8‑8.

Artistskatt og svalbardskatt

Ved fastsetting av svalbardskatt skal skatten trekkes med høy sats når inntekten overstiger 12 G. Når en arbeidstaker har to eller flere arbeidsgivere, og inntekten overstiger 12 G til sammen vil skatten fastsettes ved at hver av arbeidsgiverne foretar trekk med lav sats. Myndighetene vil deretter foreta en myndighetsfastsetting etter reglene i§ 12‑1 Endring av skattefastsetting mv., slik at fastsettingen blir riktig fastsatt med høy sats.

Trekkpliktige kan endre fastsettingen etter reglene i§ 9‑4 første ledd.

Skattepliktige kan søke om refusjon av skatt fastsatt ved trekk etter reglene i§ 9‑6 Søknad om refusjon av skatt fastsatt ved trekk.

Skattemyndighetene kan endre fastsettingen etter reglene i Kapittel 12 Endring uten klage dersom den er uriktig. Se særlig§ 12‑10 Endring av skattefastsetting overfor trekkpliktige.

Se nærmere om Lønnstrekk etter Svalbardskatteloven og Lønnstrekk hos utenlandske artister i § 8‑8.

Kildeskatt på utbytte

Kildeskatt på utbytte og uttak fra aksjesparekonto som nevnt i skatteloven § 10‑13 skal fastsettes ved trekk.

Selskapet kan endre meldingen etter reglene i§ 9‑5 Trekkpliktiges adgang til å endre fastsatt skatt på utbytte til utenlandske aksjonærer.

Skattepliktige kan søke om refusjon av skatt fastsatt ved trekk etter reglene i § 9‑6 Søknad om refusjon av skatt fastsatt ved trekk

Skattemyndighetene kan endre fastsettingen etter reglene i § 12‑1 Endring av skattefastsetting mv. dersom den er uriktig. Aksjonæren kan påklage vedtaket etter reglene i§ 13‑1 Hvilke avgjørelser som kan påklages og hvem som har klagerett.

Se nærmere om Skattetrekk i aksjeutbytte til utenlandsk aksjonær i § 8‑8.