§ 5‑4 åttende ledd

Avslag på krav om innsyn kan påklages i samsvar med reglene i kapittel 13. Klagefristen er likevel tre uker.

Avslag på krav om innsyn er ikke et enkeltvedtak etter definisjonen i§ 1‑2 første ledd bokstav b. Bestemmelsen gir derfor en særskilt hjemmel for klageadgang ved at kapittel 13 skal gjelde tilsvarende for partsinnsyn. Dette innebærer en utvidelse av klageadgangen sammenlignet med tidligere regler i ligningsloven. Se for øvrig§ 13‑1 Hvilke avgjørelser som kan påklages og hvem som har klagerett.

Det er Skattedirektoratet som er klageinstans for klager over skattekontorets avgjørelser om partsinnsyn. Direktoratet er også klageinstans over Sekretariatet for klagenemndas avgjørelser om partsinnsyn som overordnet administrativt organ, se Prop. 1 LS (2014 – 2015) kapittel 13. Finansdepartementet er klageinstans over Skattedirektoratets avgjørelse om partsinnsyn i første instans. Dette følger av§ 13‑3 første ledd, som fastslår at klageinstansen er det forvaltningsorgan som er nærmest overordnet det organet som traff vedtaket.