Generelt

Bestemmelsen omhandler søksmålsadgangen til departementet og kommunestyret. Sammenlignet med tidligere bestemmelser i merverdiavgiftsloven § 20‑2 og ligningsloven § 11‑2 er søksmålsadgangen nå innskrenket.

For departementet er søksmålsadgangen fortsatt ment benyttet helt unntaksvis og er en sikkerhetsventil i de tilfeller hvor Skatteklagenemnda har truffet vedtak om skattefastsetting som ikke kan bli stående, typisk i saker av prinsipiell art og saker som har stor provenymessig betydning.

Kommunenes adgang til å gå til søksmål er nå begrenset til bestemte typer saker ut fra provenyhensyn.

Det er gitt overgangsbestemmelser om søksmål i skatteforvaltningsforskriften § 16‑2-1.