Kapittel 10 Kontroll

Kapitlet inneholder regler om plikt til å gi kontrollopplysninger etter krav fra skattemyndighetene. Opplysningene kan innhentes ved skriftlig henvendelse eller ved stedlig kontroll. Kontrollopplysninger skiller seg dermed fra opplysninger om egne og andres forhold, som skal gis av eget tiltak etter reglene i Kapittel 7 Opplysningsplikt for tredjeparter og Kapittel 8 Opplysningsplikt for skattepliktige, trekkpliktige mv.

De hensynene som gjør seg gjeldende på kontrollområdet, er i stor grad like for de skattearter som omfattes av skatteforvaltningsloven. Reglene er derfor like for alle skatteartene, med mindre det er gitt særregler, for eksempel for kontroll av motorkjøretøy.

Når skattekontoret fører kontroll med at arbeidsgivere og andre som etter skattebetalingsloven har plikt til å foreta trekk, leverer opplysninger og foretar forskuddstrekk, skattetrekk og utleggstrekk i samsvar med reglene og de pålegg som er gitt, gjelder kontrollhjemlene i skattebetalingsloven § 5‑13.

Bestemmelser om gjennomføring av kontroller finnes også i skatteforvaltningsforskriften §§ 10‑14-1 til 10-14-8.