Andre forhold ved overgang til ny lov

Hovedprinsippet er at skattemyndighetenes saksbehandling skal følge skatteforvaltningsloven etter at loven trådte i kraft 1.1.2017. Dette gjelder selv om saken omhandler forhold som har skjedd før lovens ikrafttredelse. Begrunnelsen er at skatteforvaltningsloven fra dette tidspunktet uttømmende regulerer skattemyndighetenes saksbehandling for samtlige skattearter.