§ 5‑11 tredje ledd

(3) Skattemyndighetene kan benytte særlige kategorier av personopplysninger som nevnt i personvernforordningen artikkel 9 og 10, ved sammenstilling, profilering og automatiserte avgjørelser.

De fleste opplysningene Skatteetaten behandler, er økonomiske opplysninger som ikke omfattes av personvernforordningen art. 9. Skatteetaten behandler likevel enkelte opplysninger som faller inn under denne artikkelen. Det følger for eksempel av skatteloven § 6‑20 at det gis fradrag for fagforeningskontingent og av skatteloven § 6‑82 at det gis særfradrag for lettere nedsatt ervervsevne. I den utstrekning det er nødvendig for skattemyndighetene å behandle opplysninger om fagforeningsmedlemskap og helseopplysninger, er det fordi skatteloven har særregler om skattlegging knyttet til dette i form av bestemte fradrag. Det kan også være nødvendig at skattemyndighetene behandler helseopplysninger i saker etter skatteforvaltningsloven om lemping eller unntak fra tilleggsskatt på grunn av helsemessige forhold.

Slike særlige kategorier av opplysninger som er knyttet til selve skatteplikten kan inngå i etatens sammenstilling og profilering.