§ 14‑6 annet ledd

Skjerpet tilleggsskatt kan fastsettes i et eget vedtak samtidig med eller etter fastsetting av tilleggsskatt etter § 14‑3. Bestemmelsen i § 14‑3 tredje ledd annet punktum gjelder tilsvarende.

Annet ledd er en videreføring av ligningsloven § 10‑5 nr. 2 annet punktum. Skattemyndighetene kan fastsette skjerpet tilleggsskatt i et eget vedtak samtidig med eller etter vedtak om ordinær tilleggsskatt. Er det på tidspunktet for vedtak om ordinær tilleggsskatt aktuelt å fortsette saksbehandlingen med sikte på å vurdere senere ileggelse av skjerpet tilleggsskatt, må skattekontoret opplyse om dette i vedtaket om tilleggsskatt, se Ot.prp. nr. 82 (2008-2009) punkt 10.3.

Ved skjerpet tilleggsskatt må det begrunnes særskilt i vedtaket at vilkårene for skjerpet tilleggsskatt er oppfylt, herunder hvilken vurdering som ligger til grunn for den anvendte satsen. Se for øvrig § 14‑3 tredje ledd og§ 5‑8 Melding om enkeltvedtak.

Fristene i §§ 12‑6 til 12-8 gjelder også ved ileggelse av skjerpet tilleggsskatt, se nærmere§ 14‑3 tredje ledd. Ved bruk av skjerpet tilleggsskatt er endringsfristen for skattefastsettingen 10 år, jf.§ 12‑6 annet ledd.