§ 7‑13 annet ledd

Departementet kan utforme meldinger som skal brukes ved levering av opplysninger etter dette kapitlet.

De fleste opplysninger som kreves i kapittel 7 skal leveres elektronisk. På noen av områdene er det imidlertid ikke bestemt i forskrift at opplysningene må leveres elektronisk. Opplysninger som skal innleveres etter § 7‑2 Lønnsopplysninger mv. skal følge reglene i a-opplysningsloven, som gir anledning til å søke om å få levere opplysninger på papir. For leietakere og utleieformidlere etter§ 7‑5 Kjøp, salg, formidling, leie, utbetalinger mv., samt oppdragsgivere etter§ 7‑6 Oppdragstakere og arbeidstakere, fastslår loven at opplysningene skal gis på fastsatt melding. Opplysninger om aksjonærer etter § 7‑7 Aksjonærer mv. kan gis enten elektronisk eller på fastsatt melding, mens opplysninger etter § 7‑8 Arv ifølge forskriften skal sendes inn på fastsatt melding.

Etter annet ledd kan departementet utforme de meldingene som tredjeparter skal benytte når de gir opplysninger etter kapittel 7. Bestemmelsen om adgang til å sende inn datautskrift som erstatning for skjema skatteforvaltningsforskriften §§ 7‑13-1 til 7-13-5.

§ 7‑13-1 Adgang til å innsende datautskrift

I stedet for de papirmeldinger som er fastsatt med hjemmel i skatteforvaltningsloven § 7‑13 annet ledd, kan det nyttes datautskrift dersom den tilfredsstiller kravene i § 7‑13-2 til § 7‑13-4.

§ 7‑13-2 Innhold

  1. Datautskriften må inneholde samme felter og poster med samme nummerering og samme tekst som den meldingen utskriften skal erstatte. Nødvendige forkortelser kan godtas. Samtlige poster skal tas med selv om ikke alle anvendes.
  2. Det skal fremgå av overskriften på utskriften at den er en datautskrift, samt hvilken melding med navn og nummer som den erstatter.
  3. Datautskriften skal signeres.

§ 7‑13-3 Utforming

Datautskriften må ha tilsvarende utforming som den fastsatte meldingen, herunder må felter, poster og kolonner ha samme plassering.

§ 7‑13-4 Kvalitet og format

Datautskriften må være av tilnærmet samme papir- og skriftkvalitet og format som den fastsatte meldingen. Datautskrift som erstatter doble meldinger kan leveres på A4-format. Hvert ark skal i tilfelle inneholde opplysninger om skattepliktiges navn, meldingens overskrift og årstall.

§ 7‑13-5 Adgang til å kreve innsendt fastsatte meldinger

Skattemyndighetene kan kreve at den fastsatte meldingen innsendes i utfylt stand dersom de finner at datautskriften ikke tilfredsstiller kravene i § 7‑13-2 til § 7‑13-4.