Generelt

Bestemmelsen samler reglene om beregning av skatt. Beregning ved egenfastsetting er regulert i første ledd, beregning ved trekkfastsetting i annet ledd og beregning ved vedtak i tredje ledd.

Der egenfastsetting ble videreført innebærer bestemmelsen kun en lovteknisk endring. På samme måte som tidligere skal de skattepliktige selv foreta beregning og av eget initiativ betale merverdiavgift, særavgifter og arbeidsgiveravgift. Det er den kompensasjonsberettigede som beregner kravet på merverdiavgiftskompensasjon.

Skatt som fastsettes ved trekk skal beregnes av den trekkpliktige. Dette innebærer ikke noen realitetsendring fra hvordan trekkordningene har fungert tidligere.

For motorkjøretøyavgifter og øvrig skatt skal skatteberegningene utføres av myndighetene.