Kapittel 8 Opplysningsplikt for skattepliktige, trekkpliktige mv.

Kapittel 8 har regler om hvilke opplysninger de skattepliktige skal gi skattemyndighetene av eget tiltak, og hvordan opplysningene skal gis.

Det er behov for at den skattepliktige gir opplysninger om fastsettingen til skattemyndighetene på en bestemt måte. For det første vil informasjonskravene som stilles være med på å sikre at den skattepliktige fastsetter grunnlaget på riktig måte. For det andre vil skattemyndighetenes behov for kontrollopplysninger oppfylles.

Meldingene de skattepliktige skal levere som del av fastsettingen etter reglene i kapittel 9, har samlebetegnelsen skattemelding.

I tillegg til omtale av de ulike skattemeldingene, er det i §§ 8‑8 til 8-13 også regler om opplysningsplikt for andre enn de skattepliktige.

Reguleringen av opplysningsplikten om egne forhold er tredelt:

  • Felles hovedregel i § 8‑1 om innholdet i den alminnelige opplysningsplikten.
  • Egne bestemmelser for de ulike skatteartene som nærmere angir innholdet i opplysningsplikten, og på hvilken måte plikten skal oppfylles.
  • Tekniske og detaljerte regler om leveringsmåte, leveringsfrister, leveringssted mv. er regulert i forskrift.