§ 3‑3 andre ledd

Utleveringen må ikke være uforholdsmessig ut fra de ulempene den medfører i form av inngrep i personvernet og fare for at opplysninger av konkurransemessig betydning kommer på avveie.

Skatteetaten vurderer henvendelser om fritak fra taushetsplikt ved konkrete anmodninger om fritak fra taushetsplikten for en enkeltperson eller virksomhet. For det store volumet av utleveringer skjer imidlertid vurderingen av om vilkårene for å frita fra taushetsplikten i forbindelse med etablering av en tilgangsløsning direkte til etatens opplysninger via teknisk grensesnitt. Dette stiller ekstra krav til mottakers begrunnelse og dokumentasjon av aktuelle hjemler, da delingen vil kunne skje løpende og uten manuelle operasjoner. Et potensielt brudd på taushetsplikten ved utlevering av overskuddsinformasjon vil dermed kunne få et stort omfang.

Det er et vilkår at utleveringen ikke er uforholdsmessig. Dette innebærer at det skal foretas en konkret og skjønnsmessig vurdering av om ulempene ved utlevering er uforholdsmessig store sammenlignet med de fordelene den medfører for mottakeren (forholdsmessighetsprinsippet). Ulemper ved utleveringen kan for eksempel være inngrep i personvernet og fare for at opplysninger av konkurransemessig betydning kommer på avveie.

Ved vurderingen av om kravet til forholdsmessighet etter § 3‑3 annet ledd er oppfylt skal det legges vekt på om mottakerorganet vil settes bedre i stand til å treffe en riktig avgjørelse, eller utføre en mer effektiv og hensiktsmessig tjeneste enn om det ikke hadde mottatt opplysningene. Det skal videre legges vekt på formålet med behandlingen av opplysninger hos mottakerorganet, om det er underlagt taushetsplikt, hvilke opplysninger som utleveres og antall personer som får tilgang til opplysningene. Momentene understreker at de generelle personvernprinsippene som kommer til uttrykk i personvernforordningen, skal tas i betraktning når spørsmålet om utlevering vurderes. Dette innebærer at mottakerorganets behov for opplysninger fra skattemyndighetene må være nødvendig og forholdsmessig sammenlignet med den ulempen tilgangen eventuelt medfører for de registrerte. På noen områder kan det for eksempel være utfordrende for de registrerte å fremskaffe korrekte og oppdaterte opplysninger, som skal brukes av mottakerorganet. Utlevering av de aktuelle opplysningene fra Skatteetaten kan da være i mottakers interesse.