Generelt

Den generelle klagefristen på seks uker innebærer en utvidelse av klagefristen for alle skatteartene som tidligere fulgte reglene i forvaltningsloven og for klager etter ligningsloven som ikke var klage over ligningen. Merk likevel at klagefristen over skattekontorets beslutning etter § 5‑4 åttende ledd og § 11‑4 første ledd er tre uker.

Regelen om at en klage ikke kan tas under behandling som klagesak dersom det har gått mer enn ett år siden vedtaket ble truffet, tilsvarer forvaltningsloven § 31 tredje ledd og tidligere ligningslov § 9‑2 nr. 8.