Generelt

Bestemmelsen angir et krav om at den som har opplysningsplikt etter kapittel 8, skal gi riktige og fullstendige opplysninger, samt varsle skattemyndighetene om eventuelle feil. Skattepliktige har en plikt til både å forvisse seg om at opplysningene i meldingen er fullstendige og korrekte, og en plikt til å levere skattemeldingen. Bestemmelsen videreførte aktsomhets- og lojalitetsnormen som tidligere fulgte av ligningsloven § 41, folketrygdloven § 243 første ledd, merverdiavgiftsloven § 151 åttende ledd, motorkjøretøy- og båtavgiftsloven § 5 og særavgiftsforskriften § 515. Rettspraksis mv. etter tidligere bestemmelser vil derfor fortsatt ha betydning. Siden bestemmelsene i hovedsak bygger på en fast og langvarig rettspraksis på ligningsloven sitt område, er også denne praksisen nå relevant for alle skatteartene

Den alminnelige opplysningsplikten gjelder generelt på hele lovens område. Brudd på opplysningsplikten vil kunne medføre sanksjoner.