§ 12‑6 tredje ledd

Etter den skattepliktiges død kan sak om endring innenfor fristene i første og annet ledd, tas opp senest to år etter dødsfallet. Toårsfristen gjelder ikke så lenge boet verken er overtatt av selvskiftende arvinger eller er endelig oppgjort uten slik overtaking.

Tredje ledd viderefører ligningsloven § 9‑6 nr. 4, og gjelder generelt. Den viser både til første og annet ledd selv om det etter § 14‑4 bokstav f er anledning til å fastsette tilleggsskatt når den skattepliktige er død. Bestemmelsen slår fast at en skattefastsetting ikke kan tas opp til endring mer enn to år etter den skattepliktiges død.

Dersom toårsfristen løper ut etter den generelle fristen på fem eller ti år, er det den generelle fristen som setter grense for hvor lenge fastsettingen kan tas opp til endring. Toårsfristen i tredje ledd kan dermed ikke utvide endringsadgangen som følger av første eller annet ledd.

Toårsfristen gjelder ikke så lenge boet verken er overtatt av selvskiftende arvinger eller er endelig oppgjort uten slik overtaking. Overtas boet av gjenlevende ektefelle eller samboer i uskifte, får toårsfristen således ikke anvendelse. I praksis er det imidlertid lagt til grunn at toårsfristen får anvendelse hvor en enearving har overtatt boet udelt.