§ 13‑5 annet ledd

Klagen skal være skriftlig.

Klagen skal være skriftlig. Det betyr at den ikke kan fremsettes muntlig for skattekontoret.

Skattepliktige har rett til å samtale med skattemyndighetene om sin skatteplikt eller sin opplysningsplikt, se§ 5‑1 annet ledd. Dersom det ved samtale fremkommer opplysninger av betydning for saken, skal disse så vidt mulig nedtegnes. I så måte kan det være aktuelt for skattekontoret å bistå en skattepliktig som ikke selv klarer å nedfelle en klage skriftlig, for eksempel på grunn av høy alder, rusmisbruk, sykdom eller manglende språkkunnskaper.

Skattekontoret kan som hovedregel kreve at en klage på fremmed språk skal være oversatt til norsk.

Etter Nordisk språkkonvensjon som trådte i kraft i 1987, kan nordiske statsborgere som har dansk, finsk, islandsk og svensk som morsmål kreve å bruke disse språkene i kontakt med norske skattemyndighet. Dette innebærer at de bl.a. kan levere klage og vedlegg på disse språkene.

Skattepliktige kan også levere klage mv. og vedlegg på engelsk.

Vedtak skrives på norsk. Er klagen på engelsk, bør det i tillegg lages et følgeskriv på engelsk hvor det redegjøres for konklusjonen.