§ 14‑1 fjerde ledd

Tvangsmulkt påløper ikke dersom oppfyllelse er umulig på grunn av forhold som ikke skyldes den ansvarlige.

Tvangsmulkt skal ikke påløpe dersom oppfyllelse er umulig på grunn av forhold som ikke skyldes den opplysningspliktige. Det er ikke tilstrekkelig at levering er umulig, det er i tillegg et krav at situasjonen ikke skyldes den opplysningspliktiges egne forhold. Unntaket kan for eksempel være aktuelt dersom det skjer en svikt i skattemyndighetenes elektroniske systemer, som gjør det umulig å levere opplysningene i tide. At levering ikke kan skje i tide fordi skattepliktig ikke har sørget for nødvendige tilganger til de elektroniske systemene, er derimot ikke ansvarsbefriende. Akutte problemer i den opplysningspliktiges egne systemer kan likevel være et moment av betydning for om tvangsmulkten skal frafalles under forutsetning av at problemet blir løst innen rimelig tid. Tvangsmulkten bør i tilfellet ikke frafalles for lengre tid enn det som er rimelig tid for å rette opp feilen.