§ 7‑5 syvende ledd

Formidler av drosjetjenester og driftsansvarlig for kontrollutrustning skal gi opplysninger fra skiftlappen for løyvehavere som er tilknyttet virksomheten eller kontrollutrustningen. Drosjesentral skal gi opplysninger fra skiftlappen for løyvehavere som er tilsluttet sentralen.

Opplysningsplikt for formidlere av drosjetjenester

Formidler av drosjetjenester og driftsansvarlig for kontrollutrusning skal gi opplysninger fra skiftlappen for løyvehavere som er tilknyttet virksomheten eller kontrollutrustningen, se§ 7‑5 tiende ledd. Nærmere regler om formidlers opplysningsplikt er gitt i skatteforvaltningsforskriften § 7‑5 kapittel E.

Det er ikke gitt forskrift om driftsansvarliges opplysningsplikt.

Det er gitt veiledning til opplysningsplikten på skatteetaten.no.

§ 7‑5-18 Hvem som har opplysningsplikt

Formidler av drosjetjenester skal gi opplysninger etter reglene i § 7‑5-18 til § 7‑5-21 om tilknyttede løyvehavere som nevnt i yrkestransportloven § 9 første ledd.

§ 7‑5-19 Opplysningspliktens omfang

Det skal gis en melding som nevnt i § 7‑5-21 for hvert løyve som, i hele eller deler av skattleggingsperioden det leveres opplysninger for, har vært tilknyttet formidleren.

§ 7‑5-20 Skifte av løyvehaver

Dersom løyvet har skiftet løyvehaver i skattleggingsperioden, skal opplysninger som nevnt i § 7‑5-21 spesifiseres både på overdragende og overtakende løyvehaver, slik at meldingen viser kjøring i tidsrommet den aktuelle løyvehaveren hadde løyvet i skattleggingsperioden.

§ 7‑5-21 Opplysningspliktens innhold

Det skal gis opplysninger om

 • organisasjonsnummer og navn på den som gir opplysningene
 • løyvehavers organisasjonsnummer og navn
 • løyvenummer
 • akkumulerte tall fra skiftlappene, jf. bokføringsforskriften § 8‑2-3, for tidsrommet fra 1. januar til 31. desember i skattleggingsperioden for
  1. kontantomsetning eksklusiv merverdiavgift
  2. kredittomsetning eksklusiv merverdiavgift
  3. kjørte kilometer
  4. besatte kilometer.

§ 7‑5-22 Levering av opplysninger

 1. Opplysningene skal gis elektronisk.
 2. Opplysningene skal gis samlet innen 31. januar året etter skattleggingsperioden. Skattedirektoratet kan bestemme en senere frist.