§ 10‑9 Plikt til å framvise HMS-kort

Dersom arbeidsgiver skal utstyre en arbeidstaker med HMS-kort etter regler gitt i medhold av arbeidsmiljøloven § 4‑1 syvende ledd, kan skattemyndighetene kreve at arbeidstakeren framviser HMS-kortet.

Bestemmelsen pålegger arbeidstakere som skal være utstyrt med HMS-kort, jf. arbeidsmiljøloven § 4‑1 syvende ledd, en selvstendig opplysningsplikt, og bidrar til en mer effektiv skattekontroll. HMS-kortet skal foruten opplysninger om kortinnehaver, blant annet ha opplysninger om navn på arbeidsgiver og organisasjonsnummer for registreringspliktige virksomheter. Det er et vilkår for å få utstedt HMS-kort at arbeidsgiveren har oppfylt sine opplysningsplikter til det offentlige, herunder opplysningsplikter på skatteområdet.

Skattemyndighetene kan ikke kreve at arbeidstakere skal fremvise gyldig legitimasjon i form av pass, nasjonalt ID-kort, førerkort, bankkort eller lignende.