§ 13‑3 første ledd

Klageinstans er det forvaltningsorganet (klageinstansen) som er nærmest overordnet det forvaltningsorganet som har truffet enkeltvedtaket (underinstansen).

Lovens utgangspunkt er at klageinstansen er det forvaltningsorgan som er nærmest overordnet det organet som traff vedtaket. Bestemmelsen er i samsvar med forvaltningsloven § 28 første ledd. Skattedirektoratet er overordnet myndighet for skattekontorene, og er dermed klageinstans for alle vedtak fattet av skattekontorene som ikke skal avgjøres av en nemnd (se nedenfor § 13‑3 annet ledd), eller som i lov eller forskrift er lagt til et annet organ. Finansdepartementet er klageinstans for enkeltvedtak som Skattedirektoratet fatter i første instans.

Listen er ikke uttømmende.

 • Klage over enkeltvedtak som ikke er skattefastsetting.
 • Klage over enkeltvedtak om skattefastsetting som ikke skal behandles av nemnder, dvs. vedtak om særavgifter etter særavgiftsloven (særavgifter), avgifter etter motorkjøretøy- og båtavgiftsloven (motorkjøretøyavgifter) og kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv. etter merverdiavgiftskompensasjonsloven (merverdiavgiftskompensasjon).
 • Klage over skattekontorets avslag på innsynsbegjæring etter skatteforvaltningsloven § 5‑4 åttende ledd.
 • Skattekontorets avgjørelse om sakskostnader i andre saker enn skattefastsetting, jf. skatteforvaltningsloven § 5‑9 fjerde ledd.
 • Klage over skattekontorets avgjørelse om sakskostnader der Skattedirektoratet er klageinstans i den materielle saken, jf. skatteforvaltningsloven § 13‑3 fordi klagesaken har en skattemessig virkning under kr 25 000.
 • Klage over skattekontorets avgjørelse i sak om betalingsnedsettelse og betalingsutsettelse mv. (lempning), jf. skatteforvaltningsloven § 9‑9.
 • Klage over skattekontorenes pålegg om å gi opplysninger eller medvirke til kontroll etter skatteforvaltningsloven kapittel 10, jf. skatteforvaltningsloven § 10‑13.
 • Klage over skattekontorets avslag på innsyn etter offentleglova, jf. offentleglova § 32.
 • Klage over bindende forhåndsuttalelse etter § 6‑1 første ledd om særavgifter, motorkjøretøyavgifter og merverdiavgiftskompensasjon, se skatteforvaltningsloven § 6‑2 første ledd.
 • Skattekontorets pålegg om bokføring, revisjon og oppbevaring av regnskapsmateriale, se skatteforvaltningsloven § 11‑4.
 • Klage over tvangsmulkt etter skatteforvaltningsloven § 14‑1.
 • Klage over overtredelsesgebyr etter skatteforvaltningsloven § 14‑7.
 • Klage over vedtak om tvangsmulkt etter a-opplysningsloven § 10 tredje ledd.
 • Klage over vedtak om liten skatteevne etter skatteloven § 17‑4.
 • Klage over vedtak om fastsetting av formues- og inntektsskatt, merverdiavgift og arbeidsgiveravgift når samlet verdi av det som er påklaget er under 25 000 kroner, se skatteforvaltningsforskriften § 13‑3‑1.
 • Klage over Garantikassen for fiskere sitt vedtak om refusjon etter særavgiftsforskriften, se skatteforvaltningsforskriften § 2‑13‑3.
 • Klage over regionvegkontorets vedtak om avgiftsklassifisering av motorkjøretøy, se skatteforvaltningsforskriften § 2‑13‑4.
 • Klage over tollregionens fastsetting av særavgifter, se skatteforvaltningsforskriften § 2‑13‑5.
 • Klage over dokumentavgiftssaker der Statens Kartverk er førsteinstans, se forskrift om dokumentavgift § 1‑5.

Vedtak om fastsetting behandles som hovedregel av nemnd, se § 13‑3 annet ledd til § 13‑3 fjerde ledd. Dette gjelder likevel ikke for vedtak om fastsetting av særavgifter og motorkjøretøyavgifter, vedtak om fastsetting av formues- og inntektsskatt, merverdiavgift og arbeidsgiveravgift når klagen gjelder mindre beløp, se § 13‑3 annet ledd samt klager over skattekontorets vedtak om fastsetting av merverdiavgiftskompensasjon. Skattedirektoratet avgjør klager over skattekontorenes vedtak på disse områdene.

Skatteforvaltningsloven § 2‑13 Myndighet til andre organer har bestemmelser om myndighet til andre organer enn Skatteetaten, hvor det også angis hvem som er klageinstans for vedtak i medhold av forskriften, og dermed på hvilke områder Skattedirektoratet er klageinstans.