§ 13‑3 første ledd

Klageinstans er det forvaltningsorganet (klageinstansen) som er nærmest overordnet det forvaltningsorganet som har truffet enkeltvedtaket (underinstansen).

Lovens hovedregel er at klageinstansen er det forvaltningsorgan som er nærmest overordnet det organet som traff vedtaket. Bestemmelsen er i samsvar med forvaltningsloven § 28 første ledd. Skattedirektoratet er overordnet myndighet for skattekontoret og er dermed klageinstans for alle vedtak fattet av skattekontoret som ikke skal avgjøres av en nemnd (se nedenfor§ 13‑3 annet ledd), eller som i lov eller forskrift er lagt til et annet organ. Finansdepartementet er klageinstans for enkeltvedtak som Skattedirektoratet fatter i første instans.

Skattedirektoratet er klageinstans i saker som gjelder:

Listen er ikke uttømmende.

Vedtak om fastsetting behandles i utgangspunktet av nemnd, se § 13‑3 annet ledd til§ 13‑3 fjerde ledd. Dette gjelder likevel ikke for vedtak om fastsetting av særavgifter, motorkjøretøyavgifter og merverdiavgiftskompensasjon, vedtak om fastsetting av formues- og inntektsskatt, merverdiavgift og arbeidsgiveravgift når klagen gjelder mindre beløp, se§ 13‑3 annet ledd. I disse sakene er det Skattedirektoratet som avgjør klager over skattekontorenes vedtak.

I medhold av § 2‑13 Myndighet til andre organer er det i skatteforvaltningsforskriften § 2‑13 gitt bestemmelser om at andre organer enn skattemyndighetene kan utøve myndighet etter loven. Det angis også hvem som skal forberede klagen og hvem som er klageinstans for vedtak, og dermed på hvilke områder Skattedirektoratet er klageinstans.