§ 9-8 tredje ledd

Lovtekst

Departementet kan gi forskrift om verdsetting av skogeiendom.

Kompetansen til å gi slike forskrifter er delegert til Skattedirektoratet i vedtak av 16. september 2016 nr. 1067 med endring av 12.oktober 2016.

Skatteforvaltningsforskriften § 9-8-1 Takseringsregler mv. for formues-, inntekts- og fradragsposter.

Takseringsregler og regler om verdsetting av skogeiendom fastsettes årlig for skattleggingsperioden i egne forskrifter om taksering av formues-, inntekts og fradragsposter som må fastsettes ved skjønn.

Reglene om verdsetting av skogeiendom vil følge av takseringsforskriften.