§ 15‑1 annet ledd

Tvisteloven § 1‑3 gjelder ikke

I Prop. 1 LS (2021-2022) ble det foreslått endring i reglene om søksmålsadgangen, og endringen av § 15‑1 annet ledd trådte i kraft fra 1. januar 2022. Endringen innebærer at søksmålsadgangen er uttømmende regulert i første ledd. Søksmålsadgangen er nå begrenset til avgjørelser fra skattemyndighetene som det er klageadgang på, jf. Prop. 1 LS (2021-2022) pkt. 12.2.4.

Vedtak med søksmålsadgang er enkeltvedtak, se sktfvl. § 13‑1 første ledd, pålegg om medvirkning til kontroll eller pålegg om å gi opplysninger, se sktfvl. § 10‑13, pålegg om bokføring eller revisjon mv., se sktfvl. § 11‑4, avslag på krav om partsinnsyn i saksdokumenter, se § 5‑4 åttende ledd og avgjørelse om sakskostnader, se § 5‑9 fjerde ledd. Etter sktfvl. § 6‑2 første ledd kan bindende forhåndsuttalelse påklages. Etter annet ledd kan bindende forhåndsuttalelser likevel ikke prøves i egen sak for domstolen, men fastsetting hvor bindende forhåndsuttalelse er lagt til grunn kan bringes inn for domstolene etter ellers gjeldende bestemmelser.

Det er ikke søksmålsadgang over avgjørelser om å nekte å fremme en anmodning om å ta opp en avgjørelse som ikke kan påklages. Det samme gjelder beslutninger om å ikke gi en bindende forhåndsuttalelse, som etter § 6‑2 første ledd annet punktum ikke kan påklages.