§ 5‑6 femte ledd

Er enkeltvedtak truffet uten at det er gitt pliktig varsel, kan den vedtaket retter seg mot, ved klage bringe vedtaket inn for samme myndighet til ny behandling.

Bestemmelsen regulerer konsekvensene av at enkeltvedtak treffes uten at pliktig varsel er gitt. Regelen har som formål å sikre reell toinstansbehandling ved en eventuell senere klage over vedtaket. Skattepliktige får rett til å klage og be om at samme myndighet som har truffet enkeltvedtaket skal behandle hele saken på nytt. Det er dermed ikke nødvendig å vurdere om den manglende forhåndsvarslingen kan ha innvirket på vedtaket, jf.§ 5‑10 Virkning av saksbehandlingsfeil. Manglende varsel medfører ikke i seg selv at enkeltvedtaket er ugyldig. Det opprinnelige vedtaket har rettsvirkninger etter sitt innhold med mindre vedtaket endres helt eller delvis etter fornyet behandling. Skattepliktige kan senere påklage vedtaket etter reglene i kapittel 13, seKapittel 13 Klage.