§ 8‑13 tredje ledd

Den som er utpekt etter regler i eller i medhold av konkursloven §§ 79 og 138, skal levere melding om åpning og avslutning av behandlingen av konkursboet til en registrert skattepliktig.

Konkursbo

Bestemmelsen er endret som følge av endringer i konkurslovens regler om meldinger om, og registreringer av at det er åpnet konkurs. Endringen gjelder fra 15. mai 2021.

Konkursregisteret skal sørge for at melding om at det er åpnet konkurs i skyldnerens bo tinglyses, eller registreres i diverse registre. Oppgaven kan i stedet utføres av bostyreren eller retten. Konkursregisteret har dermed tatt over oppgavene som tidligere lå til bostyreren.

Føreren av konkursregisteret skal slette meldinger når konkursen er avsluttet se konkursloven § 138.

Plikt til å melde fra om åpning og avslutning av bobehandling gjelder kun i den utstrekning skyldneren har drevet registreringspliktig virksomhet.

Det foreligger ikke melde- og registreringsplikt for et bo hvor skyldnerens registreringspliktige virksomhet er opphørt og meldt opphørt før konkursåpning. I den grad det foreligger varebeholdning eller driftsmidler, vil imidlertid boet være skattepliktig for omsetning og uttak i den utstrekning dette ville vært skattepliktig på debitors hånd, se merverdiavgiftsloven § 2‑1 tredje og fjerde ledd.