§ 9‑6 annet ledd

Fristen for å søke refusjon er seks måneder etter utløpet av den trekkpliktiges frist for å fastsette skatten. Fristen for å søke refusjon av skatt på utbytte etter skatteloven § 10‑13 er likevel fem år regnet fra utgangen av året da fristen for å fastsette skatten etter §§ 9‑1 og 9-2, løp ut. Søknad om refusjon av skatt på utbytte etter skatteloven § 10‑13 kan ikke fremmes før utløpet av perioden for den trekkpliktiges endringsadgang etter § 9‑5. Fristen for å søke refusjon av skatt etter skatteloven §§ 10‑80 og 10-81 og kapittel 20 (kildeskatteordningen), er tre år etter utløpet av året skatten er fastsatt for.

Frister for å søke om refusjon

Hovedregelen etter første punktum er at kravet om refusjon kan fremmes overfor skattemyndighetene innen seks måneder etter utløpet av den trekkpliktiges frist for å fastsette skatten etter §§ 9‑1 og 9-2.

Særregler for utenlandske aksjonærer

Etter annet punktum er fristen for refusjon av skatt på utbytte til utenlandske aksjonærer fem år etter at fristen for å fastsette skatten løp ut. Den lange fristen i slike saker er begrunnet med at de utenlandske aksjonærene ikke mottar individuelt varsel fra skattemyndighetene om hvor mye skatt som er fastsatt, og at det kan ta lang tid å innhente dokumentasjon som viser at det er fastsatt for mye skatt.

Enkelte skatteavtaler har egne fristregler. Dersom fristen i en skatteavtale gir skattyter snevrere adgang til refusjon enn hva som følger av skatteforvaltningsloven § 9‑6, kan ikke krav om refusjon avvises som for sent innkommet så lenge kravet er fremmet innenfor femårsfristen.

Søknad innen fristen

Skattepliktige som søker refusjon innen fristen har krav på å få søknaden behandlet. Skattemyndighetene avgjør søknaden ved vedtak. Et slikt vedtak gjelder endring av fastsettingen for den enkelte aksjonær. Vedtaket kan påklages etter reglene iKapittel 13 Klage.

Fristen for refusjon av skatt på utbytte etter § 9‑6 annet ledd annet punktum sammenfaller med skattemyndighetenes endringsfrist på 5 år etter § 12‑6 første ledd første punktum.

Søknad etter fristen

Skattepliktige som fremmer refusjonssøknad etter fristen i § 9‑6 første ledd første punktum, har ikke krav på å få søknaden realitetsbehandlet. Søknaden må da behandles som en anmodning om at skattemyndighetene endrer fastsettingen ved endringsvedtak etter reglene iKapittel 12 Endring uten klage.

Forholdet til selskapets endringsadgang i § 9‑5

Endringsmulighetene for den trekkpliktige og skattepliktige er koordinert slik at skattepliktige først kan fremme søknad om refusjon etter utløpet av perioden for den trekkpliktiges endringsadgang etter § 9‑5. Formålet er å unngå uklare forhold som følge av at selskapet endrer fastsettingen samtidig som den enkelte aksjonær fremmer sin søknad. Se nærmere om refusjon i§ 9‑5 Trekkpliktiges adgang til å endre fastsatt skatt på utbytte til utenlandske aksjonærer.

Frist for refusjon av for mye trukket skatt i kildeskatteordningen for utenlandske arbeidstakere

For skattepliktige som velger å være omfattet av kildeskatteordningen for utenlandske arbeidstakere, vil skatten bli fastsatt ved at arbeidsgiveren foretar skattetrekk. Skatteforvaltningsloven § 9‑6 andre ledd tredje punktum regulerer fristen for de skattepliktiges adgang til å søke refusjon av for mye trukket kildeskatt. Det følger av bestemmelsen at fristen for å søke refusjon av for mye fastsatt skatt i kildeskatteordningen skal være tre år. Fristen begynner å løpe ved utløpet av det året kildeskatten er fastsatt for.