§ 9‑6 annet ledd

Fristen for å søke refusjon er seks måneder etter utløpet av den trekkpliktiges frist for å fastsette skatten. Fristen for å søke refusjon av skatt på utbytte etter skatteloven § 10‑13 er likevel fem år regnet fra utgangen av året da fristen for å fastsette skatten etter §§ 9‑1 og 9-2, løp ut. Søknad om refusjon av skatt på utbytte etter skatteloven § 10‑13 kan ikke fremmes før utløpet av perioden for den trekkpliktiges endringsadgang etter § 9‑5. Fristen for å søke refusjon av skatt etter skatteloven §§ 10‑80 og 10-81 og kapittel 19 (kildeskatteordningen), er tre år etter utløpet av året skatten er fastsatt for.

Frister for å søke om refusjon

Hovedregelen etter første punktum er at kravet om refusjon kan fremmes overfor skattemyndighetene innen seks måneder etter utløpet av den trekkpliktiges frist for å fastsette skatten etter §§ 9‑1 og 9-2.

Særregler for utenlandske aksjonærer

Etter annet punktum er fristen for refusjon av skatt på utbytte til utenlandske aksjonærer fem år etter at fristen for å fastsette skatten løp ut. Den lange fristen i slike saker er begrunnet med at de utenlandske aksjonærene ikke mottar individuelt varsel fra skattemyndighetene om hvor mye skatt som er fastsatt, og at det kan ta lang tid å innhente dokumentasjon som viser at det er fastsatt for mye skatt.

Søknad innen fristen

Skattepliktige som søker refusjon innen fristen har krav på å få søknaden behandlet. Skattemyndighetene avgjør søknaden ved vedtak. Et slikt vedtak gjelder endring av fastsettingen for den enkelte aksjonær. Vedtaket kan påklages etter reglene i Kapittel 13 Klage.

Fristen for refusjon av skatt på utbytte etter § 9‑6 annet ledd annet punktum sammenfaller med skattemyndighetenes endringsfrist på 5 år etter § 12‑6 første ledd første punktum.

Søknad etter fristen

Skattepliktige som fremmer refusjonssøknad etter fristen i § 9‑6 første ledd første punktum, har ikke krav på å få søknaden realitetsbehandlet. Søknaden må da behandles som en anmodning om at skattemyndighetene endrer fastsettingen ved endringsvedtak etter reglene i Kapittel 12 Endring uten klage.

Forholdet til selskapets endringsadgang i § 9‑5

Endringsmulighetene for den trekkpliktige og skattepliktige er koordinert slik at skattepliktige først kan fremme søknad om refusjon etter utløpet av perioden for den trekkpliktiges endringsadgang etter § 9‑5. Formålet er å unngå uklare forhold som følge av at selskapet endrer fastsettingen samtidig som den enkelte aksjonær fremmer sin søknad. Se nærmere om refusjon i § 9‑5 Trekkpliktiges adgang til å endre fastsatt skatt på utbytte til utenlandske aksjonærer.

Frist for refusjon av for mye trukket skatt i kildeskatteordningen for utenlandske arbeidstakere

For skattepliktige som velger å være omfattet av kildeskatteordningen for utenlandske arbeidstakere, vil skatten bli fastsatt ved at arbeidsgiveren foretar skattetrekk. Skatteforvaltningsloven § 9‑6 andre ledd tredje punktum regulerer fristen for de skattepliktiges adgang til å søke refusjon av for mye trukket kildeskatt. Det følger av bestemmelsen at fristen for å søke refusjon av for mye fastsatt skatt i kildeskatteordningen skal være tre år. Fristen begynner å løpe ved utløpet av det året kildeskatten er fastsatt for.