Forord

Skatteforvaltningshåndboken ble utgitt første gang i januar 2017. Dette er åttende utgave av boken. Vesentlige tilføyelser og endringer er markert med en strek i margen i pdf-utgaven av boken.

Det er så langt som mulig forsøkt å innarbeide innhold fra eldre rettskilder i håndboken, men eldre rettskilder kan likevel fortsatt være aktuelle. Blant annet kan tidligere utgaver av Lignings-ABC og Merverdiavgiftshåndboken ha henvisninger til eldre rettskilder som fortsatt kan være relevant.

Innholdet i enkelte retningslinjer, meldinger og instrukser som er gitt av Skattedirektoratet er i sin helhet tatt inn i boken, mens andre ble bearbeidet og utgitt på nytt i forbindelse med at skatteforvaltningsloven ble vedtatt. Målsetningen er at Skatteforvaltningshåndboken i stor grad skal erstatte retningslinjer ved at de aktuelle retningslinjene blir innarbeidet i boken.

Målgruppen for håndboken er i første rekke de som arbeider hos skattemyndighetene.

Formålet med skatteforvaltningsloven er blant annet å styrke rettssikkerheten for de skattepliktige. Håndboken skal bidra til økt likebehandling og en riktig og ensartet praksis i skatteforvaltningen. Dette er derfor omtalt i et eget kapittel Om skatteforvaltningsloven og alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper. Disse prinsippene er grunnleggende for all saksbehandling og kontakten med de skattepliktige.

Boken finnes bare i elektronisk utgave, og er gjort tilgjengelig på www.skatteetaten.no. Skatteforvaltningshåndboken er utarbeidet av Skattedirektoratet med særskilt bistand fra divisjonene, og med innspill fra hele Skatteetaten ellers.

Det er ønskelig med tilbakemeldinger fra brukerne på bokens form og innhold. Henvendelser kan rettes til Skattedirektoratet. E-post kan sendes til:

[email protected]

Skattedirektoratet
Oslo, 1. mars 2023