§ 5‑5 tredje ledd

Departementet kan gi forskrift om fristavbrudd og angivelse av fristutløpsdato.

Tredje ledd gir forskriftshjemmel for regler om fristavbrudd og angivelse av fristutløpsdato. Det er gitt bestemmelser om fristavbrudd og fristutløpsdato i skatteforvaltningsforskriften § 5‑5-1.

Paragraf 5-5-1 annet ledd inneholder regler om fristavbrytelse for meddelelser på papir. Frist for meddelelse til skattemyndighetene på papir overholdes ved at «...klage mv. er avgitt til tilbyder av posttjenester før utløpet av fristen». Reglene er en videreføring av forvaltningsloven § 30, om at det er tilstrekkelig at papirmeldingen er levert til postoperatør. Dette gjelder ved behandlingen av alle saker etter skatteforvaltningsloven. Kravet i forvaltningsloven § 30 om at meldingen må være avgitt til tilbyder av posttjenester, må forstås slik at meldingen må være levert på postkontoret eller i en av postverkets postkasser.

I Rt. 1988/1287 vurderte Høyesteretts kjæremålsutvalg den tilsvarende regelen i domstolsloven § 146 om at en ankeerklæring innen fristens utløp var «avgitt til posten». Her uttales det at det ikke er avgjørende at kassen blir tømt eller brevet stemplet, men at det av bevishensyn ofte kan være vanskelig å akseptere en anførsel om at postlegging er skjedd før datostempling. Samme synspunkter gjør seg også gjeldende for tolkningen av den tilsvarende bestemmelsen i skatteforvaltningsforskriften. Avsendere som ønsker å sikre klare bevis på at meldingen er levert postoperatør innen fristens utløp, må sende meldingen rekommandert.

Ved elektronisk melding følger de praktiske hovedreglene for fristavbrudd av eForvaltningsforskriften.

Det følger av eForvaltningsforskriften § 11 femte ledd at en elektronisk klage er rettidig dersom den er kommet fram til den elektroniske adressen som forvaltningsorganet har oppgitt for mottak av elektroniske klager innen klagefristens utløp.

Skattemyndighetenes fristavbrudd, f.eks. forhåndsvarsel om endringssak, reguleres i eForvaltningsforskriften § 8 femte ledd, jf. sjette ledd. Fristavbrudd inntrer normalt på det tidspunkt den elektroniske meldingen er «kommet frem», dvs. er tilgjengelig i den elektroniske postkassen og varsel om melding er sendt til skattepliktige.

Etter skatteforvaltningsforskriften § 5‑5-1 første ledd kan skattemyndighetene sette dato for fristens utløp direkte i underretningen. Forutsetningen er at fristen likevel ikke blir kortere enn ellers bestemt. Manglende underretning kan gi grunnlag for oppreisning av fristen.